Prijatie žiaka do základnej školy

Zápis do prvého ročníka na školský rok 2024/2025

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ informuje o povinnom  zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2024/2025. Ten sa v našej Základnej škole na Malokarpatskom námestí 1 uskutoční:

V čase od 01. marca do 01. apríla 2024 formou online prihlášky a následne prebehne aj prezenčne v Základnej škole, Malokarpatské námestie 1 v dňoch:

  •  12. apríla 2024 od 15:00 hod. do 18:00 hod. 
  •  13. apríla 2024 od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Podľa platnej legislatívy sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia šiesty rok veku a dosiahli školskú spôsobilosť, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj rodičia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Na zápis je potrebné prihlásiť aj zdravotne znevýhodnené deti a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie alebo prijali ďalšie opatrenia.

Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  základná škola vyžaduje osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až siedmeho bodu a písm. b). 

Pri zápise prosím predložte tieto dokumenty: 

  • Občiansky preukaz
  • Rodný list či výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa
  • Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Bližšie informácie vám podá priamo základná škola, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava-Lamač. Všetky kontakty nájdete na jej webovej stránke.  

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mapa školských obvodov v Bratislave  

Verejne prístupnú mapu všetkých školských obvodov nájdete na tomto linku.


Povinná školská dochádzka 

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Miesto a čas zápisu určí obec všeobecne záväzným nariadením.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. 

Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.

Základná škola Lamač
Tel.: 02/6478 0640
info@skolalamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.