Dotácia na stravu a školské pomôcky

13.7.2023: Dotácie na stravu od 01.09.2023

Informujeme zákonných zástupcov, ktorých deti sa stravujú v Školskej jedálni, Malokarpatské nám. 1, Bratislava a požiadali o dotáciu na stravu k 1.5.2023, že nemusia opätovne žiadať o dotáciu na stravu na obdobie od 01.09.2023. Vaša žiadosť je platná až do jej odvolania.
V prípade, ak nemáte záujem, aby sa Vaše dieťa stravovalo v školskej jedálni od 01.09.2023 a poberalo dotáciu, je povinnosťou zákonného zástupcu žiadosť odvolať prostredníctvom odhlášky zo stravovania v termíne do 01.08.2023.
Zákonní zástupcovia žiakov prvého ročníka, ktorí nastúpia 01.09.2023 do školy a tiež zákonní zástupcovia novoprijatých žiakov vyšších ročníkov, ak máte záujem o stravovanie Vašich detí v školskej jedálni od 01.09.2023 a zároveň aj o dotáciu na stravu, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 01.08.2023 odovzdali zápisný lístok, resp. prihlášku na stravovanie spolu s návratkou:

 • osobne do kancelárie Školskej jedálne, Malokarpatské námestie 1, Bratislava alebo
 •  e-mailom so skenmi dokumentov na sjlamac@gmail.com alebo
 •  poštou na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava.

Prihláška na stravovanie, návratka a odhláška zo stravovania je na stiahnutie tu:


Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole na:

 1. každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „príjem“) je najviac vo výške životného minima.

Školské potreby sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 € (na 1. a 2. polrok v hodnote 16,60 € za 1 polrok) na 1oprávnené dieťa.

Žiadosť o dotáciu predkladá mestská časť Bratislava – Lamač ÚPSVaR v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Novú žiadosť v prípade nového žiadateľa môže mestská časť Bratislava – Lamač predložiť ÚPSVaR od  1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytnúť žiadateľovi v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

Žiadosť o dotáciu žiadateľ podáva len raz, v prípade priznania dotácie mu táto bude uznaná až do konca daného polroku. V mesiacoch júl a august sa dotácie neposkytujú. Žiadosti na nový školský rok je potrebné vydokladovať najneskôr do 10. augusta vrátane potvrdenia o návšteve  základnej školy, alebo materskej školy. V mesiaci január daného školského roku sa vykonáva znovu posudzovanie príjmu, kedy je potrebné opäť zdokladovať príjem, doložiť potvrdenia o návšteve školy, alebo škôlky na nasledujúci polrok.

Postup pre vybavenie žiadosti o dotáciu pre Vaše dieťa

 1. V prípade, ak ste poberateľom pomoci v hmotnej núdzi je potrebné mestskej časti Bratislava – Lamač doložiť nasledovné dokumenty:
  1. Rozhodnutie alebo potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdzujúce, že aktuálne poberáte dávku v hmotnej núdzi a
  2. Potvrdenie o návšteve  základnej školy/ materskej školy Vášho dieťaťa.
 2. V prípade, ak patríte medzi rodiny, ktoré nemajú nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ale zároveň priemerný mesačný príjem Vašej domácnosti (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje za posledných 6 mesiacov životné minimum

  Môžete požiadať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdenie príjmu na účely dotácií, kde je potrebné predložiť:

  1. Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, že súhlasíte so zaradením Vášho dieťaťa do zoznamu
  2. Formulár na posúdenie príjmu (= Žiadosť o posúdenie príjmu) podáva člen domácnosti (rodič dieťaťa), ktorej príjem má byť posúdený, na úrade, kde má domácnosť trvalý pobyt alebo kde sa zdržiava,
  3. doklady preukazujúce Váš príjem za posledných 6 mesiacov,
  4. rodné listy detí a
  5. ďalšie doklady, ktorými preukážete oprávnenosť žiadosti a výšku príjmov napr. podaný návrh na súd o rozvod, o výživné, podaný návrh na exekúciu za neplatenie výživného, apod.

Potvrdené tlačivá z ÚPSVaR je potrebné doručiť na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač vo vyššie uvedenom termíne.


Tel: 02/6478 0065
skolstvo@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.