Zriadenie trhového miesta a predaj na trhovom mieste

Ako vybaviť

Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba, samostatne hospodáriaci roľník (ďalej len „žiadateľ“) sú povinní podľa príslušnej životnej situácie vyplniť tlačivo:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre FO,  
 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre PO/FO - podnikateľ/SHR,

a v závislosti  od druhu predávaného tovaru alebo poskytovanej služby predložiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Lamač preukázať splnenie podmienok predaja.

Splnenie podmienok predaja sa preukazuje predložením:

 • kópie oprávnenia na podnikanie, ak ním žiadateľ disponuje,
 • čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 • čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa, ktorý je autorom originálu diela alebo jeho rozmnoženiny.

Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj:

 • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú/virtuálnu registračnú pokladnicu.

Tlačivo spolu s dokladmi osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava.

Trhové miesta

Na území mestskej časti sú tieto trhové miesta:

trhovisko:

 • Trhovisko Lamač na Malokarpatskom námestí - pozemok parc. č. 488, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 2468, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,

príležitostné trhy:

 • na Malokarpatskom námestí - pozemok parc. č. 491/3, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; pozemok parc. č. 493/1, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; pozemok parc. č. 494, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; pozemok parc. č. 500/3, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,   

ambulantný predaj:

 • na verejných priestranstvách pred prevádzkarňami,
 • vo verejne prístupných priestoroch nákupných a administratívnych centier,
 • na komunikáciách I. až IV. triedy a na verejných priestranstvách,
 • v pojazdných predajniach.

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

Na trhových miestach môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a poskytovať služby:

 • fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 • fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

Povinnosti predávajúceho na trhovom mieste

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

 • označiť svoje predajné zariadenie,
 • dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
 • používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
 • zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
 • vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
 • udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:

 • doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
 • povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
 • zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 • pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
 • doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.