Zriadenie trhového miesta a predaj na trhovom mieste

Ako vybaviť

Fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba, samostatne hospodáriaci roľník (ďalej len „žiadateľ“) sú povinní podľa príslušnej životnej situácie vyplniť tlačivo:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre FO,  
 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste pre PO/FO - podnikateľ/SHR,

a v závislosti  od druhu predávaného tovaru alebo poskytovanej služby predložiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava – Lamač preukázať splnenie podmienok predaja.

Splnenie podmienok predaja sa preukazuje predložením:

 • kópie oprávnenia na podnikanie, ak ním žiadateľ disponuje,
 • čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak ide o fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 • čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o žiadateľa, ktorý je autorom originálu diela alebo jeho rozmnoženiny.

Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste je aj:

 • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,
 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú/virtuálnu registračnú pokladnicu.

Tlačivo spolu s dokladmi osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava.

Trhové miesta

Na území mestskej časti sú tieto trhové miesta:

trhovisko:

 • Trhovisko Lamač na Malokarpatskom námestí - pozemok parc. č. 488, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 2468, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,

príležitostné trhy:

 • na Malokarpatskom námestí - pozemok parc. č. 491/3, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; pozemok parc. č. 493/1, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; pozemok parc. č. 494, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; pozemok parc. č. 500/3, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,   

ambulantný predaj:

 • na verejných priestranstvách pred prevádzkarňami,
 • vo verejne prístupných priestoroch nákupných a administratívnych centier,
 • na komunikáciách I. až IV. triedy a na verejných priestranstvách,
 • v pojazdných predajniach.

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

Na trhových miestach môžu na základe povolenia mestskej časti predávať výrobky a poskytovať služby:

 • fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 • fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

Povinnosti predávajúceho na trhovom mieste

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

 • označiť svoje predajné zariadenie,
 • dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
 • používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
 • zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
 • vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
 • udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.

Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:

 • doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
 • povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
 • zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 • pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
 • doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.