Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka

Ako vybaviť

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a vydanie osvedčenia o zmene údajov v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov.

Čo k tomu potrebujete

  • žiadosť
  • doklad o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy, resp. platná nájomná zmluva,
  • doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (podľa § 12b ods. 2 zákona č. 219/1991 Zb.),
  • doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 6,50 EUR.

Správne poplatky

  • vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 EUR,
  • za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 EUR.

Legislatíva