Nájom/predaj/kúpa nehnuteľného majetku

Predaj/kúpa nehnuteľného majetku

Prevody vlastníctva majetku obce (mestskej časti) sa musia (ak zákon neustanovuje inak) vykonať:

  1. na základe obchodnej verejnej súťaže (pravidlá obchodnej súťaže upravujú ustanovenia § 281 až § 288 Obchodného zákonníka),
  2. dobrovoľnou dražbou [postupy pri realizácii dobrovoľných dražieb upravujú ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov],
  3. priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (ceny sa stanovujú znalcami podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov),
  4. predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený).

Ak obec (mestská časť) plánuje predať majetok obce, tento zámer má zverejniť tromi spôsobmi, a to:

  • na svojej úradnej tabuli,
  • na internetovej stránke obce, ak ju má obec (mestská časť) zriadenú,
  • v regionálnej tlači.

Obec (mestská časť) zverejňuje aj spôsob predaja majetku. Pri prevode vlastníctva obce na základe obchodnej verejnej súťaže a dobrovoľnou dražbou musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec (mestská časť) musí uverejniť minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon, ktorým je zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Aj v prípade, že obec (mestská časť) chce predať svoj majetok priamym predajom, obec (mestská časť) má zverejniť zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní, pričom má zároveň zverejniť lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Ak je všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu (znaleckého posudku) nad 40 000 eur, nemožno previesť vlastníctvo majetku obce priamym predajom, s výnimkou postupu podľa ust. § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, kedy sa uvedená finančná hranica neuplatní.

Predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Pri predaji majetku obce týmto spôsobom sa nepoužijú podmienky ani obmedzenia predaja inými spôsobmi.

Nájom nehnuteľného majetku

Postup sa spravuje obdobnými podmienkami ako pri predaji majetku.

Sadzby nájomného za nájom nehnuteľného majetku sú určené Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Lamač o minimálnych cenách za nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného do jej správy.

Legislatíva:

Tel: 02/6478 0065
vnutornasprava@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.