Krátkodobý prenájom priestorov

Úprava cien za krátkodobý nájom je súčasťou Sadzobníka cien krátkodobých nájmov nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy v nasledovnom rozsahu:

a)  sadzba za krátkodobý nájom pozemku určenom pre umiestnenie predajného zariadenia na príležitostnom trhu – Rozálske hody,

b)  sadzba za krátkodobý nájom Kina Lamač (Nebytový priestor č. 1 - Zariadenie kultúrne a osvetové), nachádzajúce sa v bytovom dome so súpisným číslom 1125, Malokarpatské nám. č. 3, postavený na pozemku parc. č. 490/5, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1829, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pozostávajúci z nasledovných prenajímateľných priestorov:

     1. Vstupná hala,

     2. Kinosála,

     3. Veľká zasadačka,

     4. Malá zasadačka,

c)  sadzba za krátkodobý nájom Spoločenského centra Lamač (Nebytový priestor č. 10-81), nachádzajúce sa v bytovom dome súp. č. 4671, vchod: Malokarpatské nám č. 8, evidencia na liste vlastníctva č. 3277, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, stavba postavená na pozemku parc. č. 481/30, k. ú.: Lamač,

d)  sadzba za krátkodobý nájom nehnuteľného majetku užívaného subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti: Základná škola, Malokarpatské nám. č. 1, nachádzajúca sa v stavbe súp. č. 1123, evidencia na liste vlastníctva č. 1638 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, postavená na pozemku parc. č. 496/1, k. ú.: Lamač, pozostávajúca z nasledovných prenajímateľných priestorov:

     1. učebňa,

     2. posilňovňa,

     3. malá telocvičňa,

     4. veľká telocvičňa,   

 e) paušálna cena za nájom hnuteľného majetku pozostávajúceho zo stolov a lavíc tvoriacich súbory v zložení: 1 ks stôl a 2 ks lavice.

Legislatíva:

Sadzobníka cien krátkodobých nájmov nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy