Krátkodobý prenájom priestorov

Mestská časť Bratislava-Lamač poskytuje krátkodobý nájom nebytových priestorov v objektoch:

 • Kultúrne centrum Lamač, Malokarpatské nám. č. 3
 • Komunitné centrum Lamač, Malokarpatské nám. č. 11
 • Jedáleň v Základnej škole, Malokarpatské nám. č. 1
 • Ostatné možnosti prenájmu sú konkrétne obsiahnuté v Sadzobníku cien krátkodobých nájmov nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy

Ceny za krátkodobý nájom upravuje:

 • Sadzobník cien krátkodobých nájmov nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Lamač a majetku zvereného jej do správy 
 • Sadzobník cien krátkodobých nájmov - stavba súp. č. 6518, Malokarpatské nám. 11

Kultúrne centrum Lamač (Nebytový priestor č. 1 - Zariadenie kultúrne a osvetové), nachádzajúce sa v bytovom dome so súpisným číslom 1125, Malokarpatské nám. č. 3, postavený na pozemku parc. č. 490/5, k. ú.: Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 1829, vedenom Okresným úradom 

 • Vstupná hala
 • Kinosála
 • Veľká zasadačka  
 • Malá zasadačka

Základná škola, Malokarpatské nám. č. 1, nachádzajúca sa v stavbe súp. č. 1123, evidencia na liste vlastníctva č. 1638 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, postavená na pozemku parc. č. 496/1, k. ú.: Lamač, pozostáva z nasledovných prenajímateľných priestorov:

 • Učebňa
 • Posilňovňa
 • Malá telocvičňa
 • Veľká telocvičňa

Oprávnenie prenajímať učebne, posilňovňu a telocvične v priestoroch základnej školy bolo delegované na riaditeľku Základnej školy, Malokarpatské nám. č.1. V prípade záujmu o prenájom, kontaktujte, prosím, priamo školu na info@skolalamac.sk

Ceny za krátkodobý nájom upravuje Sadzobník cien krátkodobých nájmov nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Lamač a majetku zvereného jej do správy

Komunitné centrum Lamač (Stavba so súp. č. 6518 - Admin. budova Lamač - Minitržnica, Malokarpatské nám. 11, evidencia na liste vlastníctva č. 2029, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, stavba postavená na pozemku parc. č. 500/4, k. ú. Lamač, evidencia na liste vlastníctva č. 2074, k. ú. Lamač), pozostáva z nasledovných prenajímateľných priestorov:

 • Priestor „A“
 • Priestor „B“

Ceny za krátkodobý nájom upravuje Sadzobník cien nájmov - stavba súp. č. 6518, Malokarpatské nám. 11

Ako vybaviť

Záujemca o krátkodobý nájom podáva žiadosť min. 5 pracovných dní pred rezerváciou priestorov prostredníctvom:

 • tlačiva (odkaz na tlačivo)
 • alebo formou e-mailu na adresu dane@lamac.sk, v ktorej je povinný uviesť:
  • identifikáciu žiadateľa (fyzická/právnická osoba; trvalý pobyt/sídlo; RČ/IČO/DIČ; kontaktné údaje – kontaktná osoba, telefónne číslo, mailová adresa) 
  • definovať predmet nájmu, prípadne požiadavku na zapožičanie hnuteľného majetku (zvuková technika, stoly, lavice)
  • dátum a čas nájmu
  • účel využitia

Mestská časť upovedomí žiadateľa o vybavení jeho žiadosti a v prípade kladného vybavenia žiadosti je záujemcovi vydaný Súhlas s užívaním priestorov za účelom krátkodobého nájmu a platobný výmer, ktorý určuje výšku poplatku. 

Nájomca má možnosť uhradiť stanovený poplatok do pokladne Miestneho úradu v hotovosti alebo prostredníctvo POS terminálu, prípadne prevodným príkazom na účet MČ pred prevzatím nebytových priestorov, a to vo výške podľa trvania využívania priestorov uvedeného v súhlase vlastníka s užívaním priestorov za účelom krátkodobého nájmu. 

V prípade, že nájomca užíval nebytové priestory v skutočnosti dlhšie ako bolo dohodnuté, je povinný nájomné za tento čas doplatiť.

Legislatíva:

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.