Uverejňovanie článkov a inzercia v magazíneLamačan

Riadkovú ako aj plošnú inzerciu posielajte na adresu inzercia@lamac.sk

Redakcia si vyhradzuje právo na neuverejnenie dodaných príspevok, resp. ich krátenie, opravu jazykových, gramatických a štylistických chýb. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Vaše články, tipy a námety nám posielajte na adresu lamacan@lamac.sk