Oznámenie o konaní zhromaždenia/podujatia

Základné informácie

Zvolávateľ/usporiadateľ/organizátor zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom. 

Zvolávateľ/usporiadateľ/organizátor je povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom, infrazvukom, alebo vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené v príslušných vykonávacích predpisoch.

Zvolávateľ/usporiadateľ/organizátor podujatia oznamuje písomne alebo elektronickou formou zámer organizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich.

Verejné zhromaždenia

Zvolávateľ verejného zhromaždenia je povinný postupovať podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. Zhromaždením sa rozumie verejne prístupné stretnutie ľudí, ktorého cieľom je využívanie slobody prejavu a iných ústavných práv, šírenie informácií a názorov alebo účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk.

Zvolávateľ je povinný najmenej 5 dní pred zhromaždením oznámiť obci písomne alebo elektronickou formou jeho konanie. Oznámenie v kratšej lehote obec môže a nemusí prijať. V prípade ak obec oznámenie neprijme, išlo by o neoznámené zhromaždenie a zvolávateľ by sa dopustil priestupku alebo správneho deliktu proti zhromažďovaciemu právu.

Verejné kultúrne podujatia

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný postupovať podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ podujatia oznamuje jeho konanie obci písomne alebo elektronickou formou najneskôr 7 dní vopred a bezodkladne nahlasuje obci zmeny údajov uvedených v oznámení. Verejnými kultúrnymi podujatiami sú divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia, a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov. 

Verejné športové podujatia

Organizátor verejného športového podujatia je povinný postupovať podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo o medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu. Medzinárodným podujatím sa rozumie podujatie, na ktorom sú zúčastnené družstvá alebo viacerí športovci z rôznych štátov; za medzinárodné podujatie sa nepovažuje také, v ktorom športovci so štátnou príslušnosťou iného štátu súťažia za športové kluby so sídlom na území SR. Podujatím s osobitným režimom sú vybrané futbalové a hokejové stretnutia dvoch najvyšších súťaží, podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť rovná lebo vyššia ako 4000 divákov, podujatie na ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenosť športoviska s kapacitou rovnou alebo vyššou ako 2000 divákov. 

Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr

  1. 10 dní;
  2. 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie;
  3. 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Poplatky

  • bez poplatkov

Legislatíva

Ostatné všeobecne záväzné právne predpisy


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.