Sťažnosti, petície a infozákon

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. Informácie o zásadách a o procese podania žiadosti o sprístupnenie informácie, sťažnosti, petície obsahuje nielen Ústava Slovenskej republiky, ale aj osobitné právne predpisy.

Sťažnosť

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha.
Sťažnosť sa neprešetruje, ale sa odloží, ak od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň doručenia viac než päť rokov.
Anonymné sťažnosti sa podľa zákona o sťažnostiach neprešetrujú.
Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
Lehota na vybavenie sťažnosti – 60 pracovných dní, v prípade náročnosti na prešetrenie sa lehota môže predĺžiť o 30 pracovných dní.

Sťažnosť možno podať:

 • písomne
 • elektronickou poštou na adresu info@lamac.sk – takto podaná sťažnosť musí byť do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdená podpisom, inak sa sťažnosť odloží

Poplatky

 • bez poplatku

Potrebné doklady/dokumenty

 • bez dokladov


Petícia

Pod petíciou sa rozumie právo občana spoločne s inými sa obracať vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy, a to so žiadosťou , návrhom alebo sťažnosťou.
Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.
Petícia musí byť podaná v úradnom jazyku. Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu.
Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.

Poplatky

 • bez poplatku

Potrebné doklady/dokumenty

 • bez dokladov


Slobodný prístup k informáciám

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

 • písomne na adresu sídla mestskej časti (Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava)
 • elektronicky cez ústredný portál verejnej správy (ÚPVS),
 •  elektronickou poštou (e-mailom) na adresu podatelna@lamac.sk,
 •  ústne alebo telefonicky.

 Informácie možno sprístupniť

 • písomne
 • elektronickou poštou (e-mailom),
 •  ústne alebo telefonicky,
 •  nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotovenia fotokópií.

 V prípade, ak niektorým zo spôsobov sprístupnenia informácie bráni zásadná prekážka, ktorej dôsledkom je subjektívna alebo objektívna nemožnosť podať žiadosť alebo sprístupniť informácie spôsobom požadovaným žiadateľom (napr. nahliadnutím do spisu), povinná osoba sprístupní požadované informácie spôsobom totožným so spôsobom doručenia žiadosti, alebo iným vhodným spôsobom (najmä písomne). Zásadnou prekážkou možno rozumieť napr. obmedzenie slobody pobytu a pohybu osôb na základe všeobecne záväzného právneho predpisu alebo zákaz vstupu do priestorov miestneho úradu mestskej časti, v dôsledku ktorých nemožno žiadosť vybaviť požadovaným spôsobom.

 Žiadosť o sprístupnenie informácií obsahuje

 •  komu je adresovaná (mestská časť Bratislava-Lamač),
 •  meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt/e-mail žiadateľa,
 •  rozsah požadovaných informácií, ktoré žiadateľ žiada sprístupniť,
 •  spôsob sprístupnenia informácií (písomne, elektronicky cez ÚPVS alebo e-mailom).

Mestská časť na základe žiadosti podanej v režime zákona o slobode informácií nesprístupní

 • informácie, ktoré nemá k dispozícii (rozsudok NS SR sp. zn. 2 Sžo 190/2008)
 •  utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu (napr. informácie podliehajúce bankovému, daňovému alebo obchodnému tajomstvu)
 •  názory, úvahy, hypotézy, rozbory, prognózy, právne alebo iné výklady, kvalitatívne nové informácie (rozsudok NS SR sp. zn. 3 Sži/5/2013)
 •  informácie, ktoré sa netýkajú rozhodovacej činnosti mestskej časti a zároveň sa nejedná o povinne zverejňované informácie (napr. informácie prevádzkovej povahy)
 •  územnoplánovacie informácie (odkaz na https://www.lamac.sk/potrebujem-vybavit/uzemny-rozvoj/uzemnoplanovacia-informacia)

Poplatky

Potrebné doklady/dokumenty

 • bez dokladov

Legislatíva

Klientske centrum Lamač
Tel: 02/6478 0065
info@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.