Sťažnosti, petície a infozákon

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. Informácie o zásadách a o procese podania žiadosti o sprístupnenie informácie, sťažnosti, petície obsahuje nielen Ústava Slovenskej republiky, ale aj osobitné právne predpisy.

Sťažnosť

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha.
Sťažnosť sa neprešetruje, ale sa odloží, ak od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň doručenia viac než päť rokov.
Anonymné sťažnosti sa podľa zákona o sťažnostiach neprešetrujú.
Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
Lehota na vybavenie sťažnosti – 60 pracovných dní, v prípade náročnosti na prešetrenie sa lehota môže predĺžiť o 30 pracovných dní.

Sťažnosť možno podať:

  • písomne
  • elektronickou poštou na adresu info@lamac.sk – takto podaná sťažnosť musí byť do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdená podpisom, inak sa sťažnosť odloží

Poplatky

  • bez poplatku

Potrebné doklady/dokumenty

  • bez dokladov


Petícia

Pod petíciou sa rozumie právo občana spoločne s inými sa obracať vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy, a to so žiadosťou , návrhom alebo sťažnosťou.
Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.
Petícia musí byť podaná v úradnom jazyku. Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu.
Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.

Poplatky

  • bez poplatku

Potrebné doklady/dokumenty

  • bez dokladov


Slobodný prístup k informáciám

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoby, ktorá požiada o sprístupnenie informácie.

Poplatky

Potrebné doklady/dokumenty

  • bez dokladov


Legislatíva