Otázky a odpovede ohľadom parkovania

Prečo si nemôžeme prenajať vlastné parkovacie miesto aj v roku 2024

Dôvodov je viacero. Tým prvoradým je extrémne prekročenie limitu pre počet vyhradených parkovacích miest v jednotlivých lokalitách. Ten bol vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní roky stanovený na max 30 % vyhradených miest spomedzi všetkých miest v danej lokalite. No v najvyťaženejších oblastiach bolo reálne vyznačených a prenajatých vyše 60 % parkovacích miest. Na túto skutočnosť sa pravidelne sťažovali obyvatelia, ktorí v takýchto lokalitách nevedeli nájsť voľné parkovanie a ani si (pre prekoročenie limitu) nemohli prenajať svoje vlastné parkovacie miesto. Popri tom k plateným miestam kontinuálne pribúdali ďalšie vyhradené miesta na základe žiadostí obyvateľov s ŤZP, čím počet vyhradených miest neustále rástol. Takýto stav bol teda neudržateľný, nespravodlivý a v zmysle platného VZN aj nezákonný.  


Príklad: Lokalita medzi bytovkami na konci Heyrovského ulice v roku 2023. Sivou sú znázornené nevyhradené parkovacie miesta, zelenou prenajaté miesta a žltou miesta pre obyvateľov s ŤZP. Počet vyhradených miest bol 26 k 17 voľným.

Ďalším dôvodom bola neplatnosť dopravného značenia, kedy bola väčšina parkovacích miest vyhradených spôsobom, ktorý bol v nesúlade s vyhláškou ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. 2. 2020 o dopravnom značení.

V súvislosti s vyššie uvedeným a s postupným rozširovaním rezidenčného parkovania PAAS v Bratislave, bolo najúčelnejšie pre rok 2024 nepredĺžiť nájomné zmluvy a ponechať vyhradené iba miesta pre ŤZP. 

Aké budem mať práva ako Lamačan s trvalým pobytom?

Zvýhodnenie vám prinesie rezidentské parkovanie. Regulácia v zóne s veľkým dopytom po parkovaní totiž uprednostňuje obyvateľov, ktorí majú v danej zóne trvalý pobyt.

Kde môžem zaparkovať?

Pri parkovaní je vždy potrebné dodržiavať dopravné značenie. Od februára sú na sídlisku vyhradené iba parkovacie miesta pre ľudí s ŤZP, vyhradené miesta pre Komunálne služby Lamač, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač a Slovenskú poštu. Dočasne vyhradené miesta sú aj pri základnej a materskej škole za účelom vykladania a nakladania detí.  Tieto vyhradené miesta je potrebné rešpektovať.

Dopravné predpisy samozrejme zakazujú parkovať aj na zeleni, na chodníku a 5 metrov od priechodu, pokiaľ to nedovoľuje dopravné značenie.

Môžem na auto s mimo bratislavským EČV zavolať mestskú políciu a domáhať sa, aby uvoľnilo miesto rezidentom?

Ak toto auto parkuje na vyhradenom mieste pre konkrétneho obyvateľa s ŤZP, porušuje zákon a políciu volať môžete. Ak parkuje vozidlo s takouto EČV na bežnom mieste, vodič zákon až do zavedenie rezidentskej zóny neporušuje. Dovolíme si tiež upozorniť, že už viac ako rok (od 1.1.2023) môže mať aj obyvateľ s trvalým pobytom v Lamači vozidlo s “cudzou” EČV bez nutnosti ju vymeniť za nový formát - bez vyznačenia okresu registrácie vozidla. Nie všetky vozidlá s mimo bratislavskou EČV teda musia zákonite patriť obyvateľom, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej mestskej časti alebo v Bratislave. 

Obyvatelia Studenohorskej ulice majú v súčasnosti problém s parkovaním kvôli parkovaniu „cezpoľných“ vodičov. Čo s tým urobíte?

Tento problém je v Lamači dlhodobo a riešením je zavedenie rezidentskej zóny. Tá v zóne umožní bezplatné parkovanie iba obyvateľom s trvalým pobytom. Opäť ale upozorňujeme, že vozidlo s cudzou EČV nemusí zákonite slúžiť obyvateľovi bez trvalého pobytu (služobné vozidlo, alebo staršie vozidlo zakúpené v inom okrese obyvateľom našej MČ). 

Prečo majú možnosť predĺženia parkovania len osoby s ŤZP preukazom?

Obyvatelia s preukazom ŤZP majú nárok na vyhradené miesto z dôvodu sťaženého pohybu.

Prečo nemajú možnosť vyhradeného parkovania aj dôchodcovia, ktorí nemajú ŤZP preukaz, ale majú zdravotné ťažkosti?

Kritériom pre nárok na vyhradené miesto pre obyvateľa s pohybovým hendikepom je preukaz ŤZP. V prípade, že patríte k obyvateľom s ťažkým zdravotným postihnutím, máte nárok na preukaz ŤZP a následne aj na vyhradené parkovacie miesto.

Aký je postup pre získanie preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu pre osobu s ŤZP?

Obyvateľ s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, má nárok na jedo vyhradené parkovacie miesto v prípade, že je držiteľom platného preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a zároveň parkovacieho preukazu občana s ŤZP.

Ako sa vyznačujú vyhradené parkovacie miesta pre obyvateľov s ŤZP

Vyhradené parkovacie miesta sú také miesta, na ktorých smie parkovať len konkrétny účastník cestnej premávky. Vyhradené parkovacie miesta sa v zmysle platnej legislatívy označujú zvislou dopravnou značkou Z 270 "Zákaz zastavenia" s dodatkovou tabuľkou "Vyhradené parkovanie".

Vodorovnými značkami sa tieto miesta vyznačujú ako zatvorený box doplnený symbolom vyhradenia (kríž „X“). Nie vždy však poveternostné podmienky umožňujú okamžité vyznačenie parkovacieho miesta aj vodorovným značením. Vtedy platí zásada, že zvislé dopravné značenie je nadradené vodorovnému značeniu.   

Prečo nemožno pokračovať s vyhradeným parkovaním až do posledného dňa, od ktorého bude oficiálne spustená celomestská parkovacia politika?

 1. Pred zavedením rezidenčnej zóny potrebuje správca komunikácie dostatok času na jej vyznačenie podľa nového projektu organizácie dopravy. V rámci neho budeme zasahovať aj do miest, ktoré boli donedávna prenajaté. Bolo by náročné upravovať parkovanie v situácii, kedy je miesto prenajaté a na jeho užívanie by mal nájomca právny titul.
 2. Väčšina dopravného značenia, ktorým boli vyhradené parkovacie miesta, bola už roky neplatná. Prijatím vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa zmenil spôsob vyznačovania takýchto miest. Aktuálne vedenie mestskej časti zdedilo situáciu, kedy boli miesta vyznačené už neplatným značením alebo dokonca tabuľkou umiestnenou na roxorovej tyči. V takomto stave dokonca ani polícia nevedela riešiť priestupcov parkujúcich na prenajatých miestach. Ak by sme chceli zachovať vyznačené miesta, bolo by nutné vymeniť dopravné značenie, čo je pred nábehom na spustenie rezidenčnej zóny nezmysel.
 3. Roky platné VZN umožňovalo vyhradiť maximálne 30 % parkovacích miest. No na mnohých miestach bol tento limit prekročený dokonca dvojnásobne. V tejto situácii sa časť obyvateľov dožadovala nájmu ďalších miest, čo pri prekročenom limite nebolo možné, časť sa dožadovala zosúladenia stavu s VZN, a teda odstránenia polovice vyhradených miest a časť kritizovala stav, kedy síce na ulici boli voľné miesta, ale tie boli vyhradené.

Nepredĺženie nájmu parkovacieho miesta bolo nakoniec najlogickejším krokom.

Kedy bude spustená celomestská parkovacia politika?

Presný termín nie je nateraz určený, no mestská časť Lamač bude pripravená spustiť rezidenčnú zónu po jej vyznačení v priebehu jesene 2024.

Kde a kedy sa dozvedia obyvatelia informácie k spusteniu celomestskej parkovacej politiky?

 1. Z pozvánok na prezentáciu projektu Lamačskej rezidenčnej zóny.
 2. Z časopisu Lamačan a vývesiek.
 3. Z webovej stránky MČ Lamač a našich sociálnych sietí.
 4. Zóna bude riadne označená dopravným značením.

Ako bude celomestská parkovacia politika zavádzaná?

Proces je nasledovný:

 1. Projekt predstavíme verejnosti na verejnom zhromaždení. Zverejnený bude aj na webe MČ Lamač a komunikovať ho budeme cez sociálne siete a vývesky MČ Lamač
 2. Po prediskutovaní projektu a zohľadnení pripomienok pôjde projekt na schválenie príslušným orgánom.
 3. Následne bude vyznačená rezidenčná zóna vodorovným aj zvislým dopravným značením.
 4. Obyvatelia budú mať približne dva mesiace na zaregistrovanie svojho vozidla buď fyzicky cez klientske centrum MČ Lamač, alebo online - cez aplikáciu a webovú stránku a mobilnú aplikáciu PAAS.

Celý proces budeme s predstihom a dostatočne zrozumiteľne komunikovať tak, aby o možnosti zaregistrovania vozidla do rezidentskej zóny vedel naozaj každý.

Ako budem vedieť, kto je a kto nie je rezidentom?

Kontrolu budú vykonávať parkovací asistenti pomocou skenovania EČV. Ak zaznamenajú v zóne vozidlo, ktoré nie je registrované v systéme (teda buď nejde o vozidlo rezidenta s parkovacou kartou, alebo nemá zaplatené hodinové parkovné), bude toto vozidlo sankcionované prostredníctvom objektívnej zodpovednosti.

Budú vyznačované jednotlivé zóny a parkovacie miesta rôznymi farbami?

Pri vstupe do zóny bude zvislé dopravné značenie zóny. Rovnako na vstupe bude vodorovným značením zreteľný vstup do regulovanej zóny. Parkovacie miesta sa v celomestskom rezidenčnom systéme PAAS vyznačujú štandardnou bielou farbou, ktorá je pre vodičov najlepšie viditeľná aj za prítmia.  

Ako bude prebiehať registrácia do systému celomestskej parkovacej politiky?

Fyzicky na klientskom centre MČ Lamač alebo online prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie.

Ako budú po zavedení celomestskej parkovacej politiky parkovať návštevy rezidentov?

Na základe analýzy obsadenosti parkovacích miest v našej mestskej časti počítame s reguláciou v pracovné dni vo večerných a nočných hodinách. V osobitnom režime by mala byť Vrančovičova ulica. Konkrétny návrh však prejednáme s obyvateľmi tak, aby bol čas regulácie logický.

Ak príde návšteva počas dňa alebo cez víkend, parkovanie v zóne bude bezplatné. V čase regulácie môžete ako rezident návšteve venovať tzv. návštevnícke hodiny, prípadne si návšteva zaplatí hodinové parkovanie pričom v okrajových častiach mesta je sadzba výrazne nižšia ako napríklad v centre Bratislavy.

Bude rezidentské parkovanie určené len pre osoby s trvalým pobytom na území mestskej časti alebo pre každého vlastníka nehnuteľnosti na území mestskej časti?

V regulovaných časoch bude v zóne bezplatné parkovanie iba pre obyvateľov s trvalým pobytom v danej lokalite. Ak vlastník vo svojej nehnuteľnosti býva, riešením je prehlásenie si trvalého pobytu na danú adresu.

Akým spôsobom bude prebiehať kontrola parkovania v parkovacej zóne?

Kontrolu budú vykonávať parkovací asistenti pomocou skenovania EČV. Mesto Bratislava zároveň obstaráva skenovacie vozidlo, ktoré bude zóny priebežne kontrolovať.

Kedy budú osádzané parkovacie automaty v mestskej časti?

Pred spustením zóny. Parkovné sa však dá pohodlne zaplatiť buď mobilnou aplikáciou, alebo prostredníctvom SMS.


Bratislavský parkovací asistent - Často kladené otázky PAAS

Klientske centrum Lamač
Tel: 02/64 78 0065
parkovanie@lamac.sk

Tlačivá nájdete tu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.