Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie listín

Mestská časť Bratislava-Lamač pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jeho kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s osvedčenou kópiou. Osvedčovaním zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Ak osvedčený odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

Mestská časť Bratislava-Lamač nevykonáva osvedčenie:

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (týka sa to aj prekladov),
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • ak ide o odpis listiny alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, 
  • ak nemožno porovnať odpisy listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
  • ak ide o listiny s reliéfnou pečiatkou, hologramom alebo listinu, ktorú tvorí QR kód.


Osvedčovanie podpisov na listinách

Pri osvedčovaní podpisu na listine, mestská časť Bratislava-Lamač zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy. Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu.
Ak žiada o osvedčenie fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov (imobilný občan) nemôže dostaviť do úradnej miestnosti miestneho úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti (iba na území mestskej časti). V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín osvedčenia.
Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať na listine so vzťahom k cudzine (takéto osvedčenie vykoná notár) a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.


Poplatky


Potrebné doklady/dokumenty - Osvedčovanie listín

  • doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
  • originál osvedčovanej listiny


Potrebné doklady/dokumenty - Osvedčovanie podpisov na listinách

  • doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
  • listina, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis


Legislatíva

Klientske centrum
Tel: 02/6478 0065
podatelna@lamac.sk

Tlačivá nájdete tu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.