Ohlasovňa pobytu

Mestská časť Bratislava-Lamač zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie obyvateľov.


TRVALÝ POBYT - základné informácie

 • prihlásenie na trvalý pobyt 
 • prihlásenie trvalého pobytu iných osôb
 • zmena trvalého pobytu
 • zrušenie trvalého pobytu
 • pobyt občana v zahraničí
 • pobyt občana bez domova
 • zákaz poskytovania údajov o pobyte obyvateľa SR
 • oznámenie miesta pobytu obyvateľa SR
 • potvrdenie o pobyte obyvateľa SR
 • potvrdenie o pobyte obyvateľa dvojjazyčne pre členské štáty EÚ


Poplatky

 • Prihlásenie na trvalý pobyt – bez poplatku
 • Prihlásenie trvalého pobytu iných osôb – bez poplatku
 • Zmena trvalého pobytu – bez poplatku
 • Zrušenie trvalého pobytu – bez poplatku
 • Pobyt občana v zahraničí – bez poplatku
 • Pobyt občana bez domova – bez poplatku
 • Zákaz poskytovania údajov o pobyte obyvateľa SR – 5,00 EUR
 • Oznámenie miesta pobytu obyvateľa SR – 5,00 EUR
 • Potvrdenie o pobyte obyvateľa SR – 5,00 EUR
 • Potvrdenie o pobyte obyvateľa dvojjazyčne pre členské štáty EÚ – 10,00 EUR


Potrebné doklady/dokumenty - Prihlásenie na trvalý pobyt

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov, ak ide o návrat z cudziny
 • číslo listu vlastníctva
 • rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou (v prípade zmeny rodinného stavu)
 • súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka


Potrebné doklady/dokumenty - Prihlásenie trvalého pobytu iných osôb

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov, ak ide o návrat z cudziny
 • číslo listu vlastníctva
 • rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou (v prípade zmeny rodinného stavu)
 • súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka


Potrebné doklady/dokumenty - Zmena trvalého pobytu 

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov, ak ide o návrat z cudziny
 • číslo listu vlastníctva
 • súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka


Potrebné doklady/dokumenty - Zrušenie trvalého pobytu

 • platný občiansky preukaz
 • číslo listu vlastníctva
 • rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou (v prípade zmeny rodinného stavu)


Potrebné doklady/dokumenty - Pobyt občana v zahraničí

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR


Potrebné doklady/dokumenty - Pobyt občana bez domova

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR


Potrebné doklady/dokumenty - Zákaz poskytovania údajov o pobyte obyvateľa SR

 • občiansky preukaz


Potrebné doklady/dokumenty - Oznámenie miesta pobytu obyvateľa SR

 • občiansky preukaz


Potrebné doklady/dokumenty - Potvrdenie o pobyte obyvateľa SR

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR


Potrebné doklady/dokumenty - Potvrdenie o pobyte obyvateľa dvojjazyčne pre členské štáty EÚ

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad SR


PRECHODNÝ POBYT - základné informácie

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 10 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť nahlásiť.


Poplatky

 • Oznámenie miesta pobytu obyvateľa SR – 5,00 EUR
 • Potvrdenie o pobyte obyvateľa SR – 5,00 EUR
 • Potvrdenie o pobyte obyvateľa dvojjazyčne pre členské štáty EÚ – 10,00 EUR


Potrebné doklady/dokumenty

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, (ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca originál rodného listu dieťaťa)
 • cestovný doklad SR – ak ide o občana trvalo žijúceho v zahraničí
 • číslo listu vlastníctva
 • súhlas ubytovacieho zariadenia – k prihláseniu sa do ubytovne, internátu
 • súhlas vlastníka alebo všetkých vlastníkov bytu, v prípade, ak sa nemôže/u dostaviť osobne, stačí predložiť notárom overený podpis na súhlase k prihláseniu na prechodný pobyt 


Legislatíva
Klientske centrum
Tel: 02/6478 0065
ohlasovna@lamac.sk

Tlačivá nájdete tu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.