Dotácie na podporu aktivít a projektov

Mestská časť Bratislava – Lamač poskytuje dotácie z rozpočtu mestskej časti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač týmto subjektom:

  • právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, adresu sídla prevádzkarne alebo trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. 

Dotáciu na základe tohto nariadenia možno poskytnúť za predpokladu, že mestská časť má na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky. 

Dotáciu možno poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje dotácie na základe predloženého návrhu komisií, poskytnutie a výšku dotácie pre jednotlivých žiadateľov.

Aktuálna výzva na rok 2021 

  • pripravuje sa, zverejnená bude v 1. kvartáli roku 2021

Predchádzajúce ročníky

  • nájdete tu.

Legislatíva

Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač