Dotácie na podporu aktivít a projektov

Mestská časť Bratislava – Lamač poskytuje dotácie z rozpočtu mestskej časti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač týmto subjektom:

  • právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, adresu sídla prevádzkarne alebo trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. 

Dotáciu na základe tohto nariadenia možno poskytnúť za predpokladu, že mestská časť má na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky. 

Dotáciu možno poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje dotácie na základe predloženého návrhu komisií, poskytnutie a výšku dotácie pre jednotlivých žiadateľov.

Aktuálna výzva na rok 2021 


Zoznam prijatých žiadostí a schválených žiadostí o dotáciu na rok 2021
Výpis Uznesenia miestneho zastupiteľstva 17.6.2021
Záverečná správa o použití dotácií
Upravený rozpočet
Zoznam prijatých žiadostí o dotáciu 2021
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač na rozpočtový rok 2021
Žiadosť o poskytnutie dotácie
Čestné vyhlásenie a potvrdenie MČ Bratislava-Lamač

Predchádzajúce ročníky

  • nájdete tu.

Legislatíva

Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Lamač