Rozkopávky a zvláštne užívania komunikácie

Rozkopávky a uzávierky

Rozkopávky na území hlavného mesta Bratislavy povoľujú so stanoviskom správcu komunikácie a KR PZ v Bratislave - Krajského dopravného inšpektorátu nasledovné cestné správne orgány:

 • na štátnych cestách – povoľuje Okresný úrad Bratislava
 • na miestnych komunikáciách I. a II. triedy – povoľuje Hlavné mesto SR Bratislava
 • na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy – povoľuje príslušná mestská časť Bratislavy, na ktorej území sa komunikácia nachádza, v katastrálnom území Lamač je príslušným cestným orgánom Mestská časť Bratislava - Lamač
 • na diaľniciach aj so záväzným stanoviskom prezídia PZ SR – povoľuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové práce – sa povoľujú za splnenia nasledujúcich podmienok:

 1. Žiadateľ je povinný prekážky v cestnej a pešej premávke označiť podľa ustanovenia § 43 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke  na pozemných komunikáciách.
 2. V prípade, že bol pre potreby zvláštneho užívania Operatívnou komisiou schválený Projekt organizácie dopravy, je žiadateľ povinný ho v plnom rozsahu dodržiavať.
 3. Pred začiatkom prác si žiadateľ zabezpečí u príslušných správcov vytýčenie inžinierskych sietí.
 4. Dotknutú časť pozemnej komunikácie žiadateľ označí tabuľou s názvom žiadateľa, adresou jeho sídla a termínom začatia a ukončenia prác.
 5. Žiadateľ na dotknutej časti pozemnej komunikácie a v jej okolí je povinný dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Lamač č. 3/2009 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava – Lamač v znení neskorších predpisov a zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch.
 6. Pozemnú komunikáciu vrátane dopravného značenia a dopravných zábran je žiadateľ po ukončení prác povinný uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej odbornej organizácie minimálne v celej šírke a dĺžke rozkopávky pokiaľ nie je stanovené inak a priestor odovzdať späť do užívania správcovi. Zeleň sa odovzdáva správcovi až po prvom pokosení.
 7. Realizátor konečnej úpravy musí predložiť certifikát zhutnenia podkladových vrstiev vozovky.
 8. Spoje hrán rozkopávky po konečnej úprave musia byť opatrené pružnou zálievkou.
 9. Počas prác žiadateľ zabezpečí priechody pre chodcov a umožní vstup k priľahlým nehnuteľnostiam.
 10. Zeleň je žiadateľ povinný chrániť, zásahy do zelene, najmä kríkovej a stromovej, rezy konárov a zásahy do koreňového systému stromov minimalizovať, prípadne ich priebežne konzultovať so správcom zelene.
 11. Žiadateľ je povinný rozkopávkové práce vykonávať v súlade s technickými listami mesta Bratislavy (https://bratislava.sk/sk/technicke-listy-mesta-bratislava).

Pred vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie cestnej komunikácie je žiadateľ povinný uhradiť správny poplatok podľa pol. 82 c) zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 80,00 EUR.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.