Daň za psa a registrácia

Ako vybaviť

Každý pes, ktorý je držaný na území Slovenskej republiky nepretržite viac ako 90 dní, podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do 30 dní od uplynutia 90 dňovej lehoty na miestne prislúchajúcom úrade, podľa toho, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

 Daňovník je povinný k registrácii predložiť vyplnené tlačivá:

Daňovník je povinný v prípade potreby:

K príslušným tlačivám predloží daňovník nasledovné doklady:

 • očkovací preukaz psa,
 • občiansky preukaz vlastníka alebo držiteľa psa,
 • doklady preukazujúce nárok na zľavu z dane alebo na oslobodenie od dane.

V prípade zániku daňovej povinnosti k dani za psa predloží daňovník k príslušným tlačivám nasledovné doklady:

 • vyplnené tlačivo Daňové priznanie k dani za psa s označením čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti,
 • doklad o uhynutí alebo utratení  psa, alebo iný doklad preukazujúci zánik daňovej povinnosti,
 • evidenčnú známku psa vydanú pri registrácii psa mestskou časťou.

Tlačivá spolu s dokladmi osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. č. 9
841 03  Bratislava

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mestskej časti Bratislava-Lamač (ďalej len „mestská časť“). 

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu.

Sadzba dane 

 • 50,- EUR za psa chovaného v bytovom dome,
 • 20,- EUR za psa chovaného v rodinnom dome, stavbe na individuálnu rekreáciu a iných nehnuteľnostiach.

Sadzba dane platí za prvého a každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Oslobodenie a zľava z dane 

 • Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.
 • Sadzba dane za psa sa znižuje o 50 % v prípade, ak je vlastníkom psa alebo držiteľom psa fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daň sa uhrádza:

 • v hotovosti v Klientskom centre miestneho úradu mestskej časti,
 • platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v Klientskom centre miestneho úradu mestskej časti,
 • prevodným príkazom,
 • poštovým poukazom.

Číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a konštantný symbol sa uvádza v rozhodnutí, ktorým je daň vyrúbená. Pre spoľahlivú identifikáciu platby je daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane. 

Vrátenie pomernej časti dane 

Mestská časť vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.