Daň za psa a registrácia

Ako vybaviť

Každý pes, ktorý je držaný na území Slovenskej republiky nepretržite viac ako 90 dní, podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do 30 dní od uplynutia 90 dňovej lehoty na miestne prislúchajúcom úrade, podľa toho, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 

Registrácia sa vybavuje zároveň s oznámením o vzniku dane. Daňovník je povinný k registrácii predložiť vyplnené tieto tlačivá:

 • Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za psa
 • Daňové priznanie k dani za psa 

Daňovník je povinný v prípade potreby:

 • vydania potvrdenia o podaní priznania k dani za psa, vyplniť tlačivo „Potvrdenie o podaní priznania k dani za psa“,
 • vydania náhradnej evidenčnej známky psa, vyplniť tlačivo „Žiadosť o vydanie náhradnej evidenčnej známky psa“.

K príslušným tlačivám predloží daňovník nasledovné doklady:

 • očkovací preukaz psa,
 • občiansky preukaz vlastníka alebo držiteľa psa,
 • doklady potrebné na zaradenie psa pod určitú sadzbu dane,
 • doklady preukazujúce nárok na oslobodenie od dane.

V prípade zániku daňovej povinnosti k dani za psa predloží daňovník k príslušným tlačivám nasledovné doklady:

 • doklad o uhynutí alebo utratení  psa, alebo iný doklad preukazujúci zánik daňovej povinnosti,
 • vyplnené tlačivo  „Zánik daňovej povinnosti." 
 • evidenčnú známku psa vydanú pri registrácii psa mestskou časťou.

Tlačivá spolu s dokladmi osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava. 

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len „mestská časť“). 

Predmetom dane za psa nie je:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Sadzba dane 

Sadzba dane určená v mene EUR za jedného psa a kalendárny rok je:

 •  5,- EUR za psa chovaného v rodinnom dome, rekreačnej a záhradnej chate a pod.,
 • 33,- EUR za psa chovaného v bytovom dome,
 • 10,- EUR za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s ďalšou osobou,
 • 18,- EUR za psa chovaného v bytovom dome u poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý žije v spoločnej domácnosti s ďalšou osobou. 

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. 

Oslobodenie od dane 

Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. Od dane je oslobodený pes so špeciálnym záchranárskym výcvikom. 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Povinnosti daňovníka 

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. 

Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. 

Vyrúbenie a platenie dane

Mestská časť vyrubí daň za psa platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Daň sa uhrádza:

 • v hotovosti v Klientskom centre miestneho úradu mestskej časti,
 • platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v  Klientskom centre miestneho úradu mestskej časti,
 • prevodným príkazom,
 • poštovým poukazom.

Číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a konštantný symbol sa uvádza v rozhodnutí, ktorým je daň vyrúbená. Daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane. 

Vrátenie pomernej časti dane 

Mestská časť vráti pomernú časť dane za psa za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.