Daň za predajné automaty

Ako vybaviť

Daňovník je povinný vyplniť tlačivo „Daňové priznanie k dani za predajné automaty“. 

Tlačivo osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava.

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Sadzba dane

Sadzba dane je 400,- EUR ročne za jeden predajný automat.

Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce výlučne ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol predajný automat uvedený do prevádzky, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom bolo ukončené jeho prevádzkovanie v mestskej časti.

Povinnosti daňovníka 

Daňovník (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý prevádzkuje predajný automat je povinný označiť každý predajný automat štítkom obsahujúcim tieto údaje:

a) meno a priezvisko, príp. obchodné meno a právna forma daňovníka,

b) adresa daňovníka,

c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,

d) výrobné číslo alebo evidenčné číslo predajného automatu.

Vyrubenie a platenie dane 

Mestská časť vyrubí daň za predajné automaty platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Daň sa uhrádza:

  • v hotovosti v Klientskom centre miestneho úradu mestskej časti,
  • platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v Klientskom centre miestneho úradu mestskej časti,
  • prevodným príkazom,
  • poštovým poukazom.

Číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a konštantný symbol uvedie v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň. Daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane.

Vrátenie pomernej časti dane

Mestská časť vráti pomernú časť dane za predajné automaty za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za predajné automaty zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.