Daň za nevýherné hracie prístroje

Ako vybaviť

Daňovník je povinný vyplniť tlačivo „Daňové priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje“.

K príslušnému tlačivu predloží daňovník nasledovné doklady:

  • doklad oprávňujúci k podnikateľskej činnosti,
    zmluvu, na základe ktorej poplatník umiestnil nevýherný hrací prístroj v príslušných priestoroch.

Tlačivo spolu s dokladmi osobne priniesť do podateľne alebo zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač, Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava.

Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

Nevýherné hracie prístroje sú:

  • elektronické prístroje na počítačové hry,
    mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Sadzba dane

Sadzba dane je 300,- EUR ročne za jeden nevýherný hrací prístroj

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol nevýherný hrací prístroj uvedený do prevádzky, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom bolo ukončené jeho prevádzkovanie v mestskej časti..

Vyrubenie a platenie dane

Mestská časť vyrubí daň za nevýherné hracie prístroje platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daň sa uhrádza:

  • v hotovosti v Klientskom centre miestneho úradu mestskej časti,
  • platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v Klientskom centre miestneho úradu mestskej časti,
  • prevodným príkazom,
  • poštovým poukazom.

Číslo účtu mestskej časti, variabilný symbol a konštantný symbol uvedie v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň. Daňovník je povinný týmito údajmi označiť platbu dane.

Vrátenie pomernej časti dane

Mestská časť vráti pomernú časť dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.