Zdravotná a sociálna starostlivosť, vzdelávanie

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Zdravotná starostlivosť je pre ľudí postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine poskytovaná na základe ich statusu:

  • V prípade, že Slovensko je tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť je potrebné si hradiť v plnom rozsahu.
  • V prípade získania statusu dočasného útočiska, vzniká nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Osoby, ktoré požiadali o dočasné útočisko, alebo ho majú udelené (“odídenci”) získavajú prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti hradenej Ministerstvom vnútra SR. V prípade osobitnej potreby a na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa  ministerstvo hradí aj poskytnutie ďalšej potrebnej zdravotnej starostlivosti. Oprávnenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti osoby preukážu iba preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Urgentná a život zachraňujúca starostlivosť je poskytovaná každej osobe na Slovensku bezplatne.

COVID-19
Ak ste pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanete všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. Ak nie ste verejne zdravotne poistený, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu.


SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Príspevky a dávky v hmotnej núdzi

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi.

Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je potrebné podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnej pôsobnosti sa cudzinec nachádza.

Maloletí bez sprievodu

V prípade maloletých bez sprievodu, inými slovami detí, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a nachádzajú sa na Slovensku bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej osoby, ktorej by mohli byť zverené do starostlivosti, sa Slovenská republika riadi platnou legislatívou (slovenskou i európskou).

Ak sa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o takomto dieťati dozvie, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorého obvode sa dieťa nachádza, je povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a jeho prijatie do centra pre deti a rodiny. Proces je veľmi rýchly.

Viac informácií na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny                       

ŠKOLSTVO

Na Slovensku je povinná školská dochádza pre deti do 16 rokov, preto je umožnené cudzincom štúdium na školách v mieste pobytu alebo na inom určenom mieste za predpokladu, podania žiadosti o azyl alebo dočasného útočiska. Postačuje doklad o začatí konania o udelení azylu, dočasného útočiska.

Viac informácií na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR                       

                

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.