Príspevok za ubytovanie

 Základné informácie

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb  s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona  č. 480/2022 Z.z. o azyle účinná od 7. júna 2022.

Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie upravuje novelizované nariadenie vlády č. 218/2022 Z.z. 

Od 1. októbra 2022 sa výška príspevku zvyšuje, vyplácať sa bude do 31. decembra 2023.  


Výška príspevku 

Príspevok sa vlastníkom za ubytovanie od 1. októbra 2022 poskytuje vo výške:

 • 10,- EUR za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
 • 5,- EUR za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Taktiež sa zvyšujú maximálne súhrnné sumy príspevkov za poskytnutie ubytovania odídencom za kalendárny mesiac. Súvisia s počtom obytných miestností v danej nehnuteľnosti:

 • za ubytovanie v nehnuteľnosti s jednou obytnou miestnosťou sa mení výška maximálneho príspevku za kalendárny mesiac z 570 eur na 710 eur,
 • za ubytovanie v nehnuteľnosti s dvomi obytnými miestnosťami sa mení výška maximálneho príspevku za kalendárny mesiac z 860 eur na 1 080 eur,
 • za ubytovanie v nehnuteľnosti s tromi obytnými miestnosťami sa mení výška maximálneho príspevku za kalendárny mesiac z 1 140 eur na 1 430 eur,
 • za ubytovanie v nehnuteľnosti s štyrmi a viac obytnými miestnosťami sa mení výška maximálneho príspevku za kalendárny mesiac z 1 430 eur na 1 790 eur.

Legislatíva

 • zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle v znení neskorších predpisov
 • nariadenie vlády č. 218/2022 Z. z. o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca


 Oprávnené subjekty

 • vlastníci  bytov a rodinných domov;
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty);
 • obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytujú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi vlastníkom nehnuteľnosti (subjektom s oprávnením užívať nehnuteľnosť) a odídencom. Musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. 

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (napr. prevádzkovateľom hotelov, penziónov, ubytovacích zariadení) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

Potrebné dokumenty (predkladané obci prenajímateľom)

 • zmluva o poskytnutí ubytovania uzatvorená medzi oprávneným subjektom (prenajímateľom) a odídencom;
 • čestné vyhlásenie k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi; 
 • výkaz o výške príspevku za ubytovanie odídenca za príslušný kalendárny mesiac (predkladaný obci najneskôr do 5 pracovných dní po skončení príslušného  kalendárneho mesiaca), 
 • kópia dokladu „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“.


 Príspevok bude oprávnenému subjektu vyplácať obec. K výplate finančných prostriedkov dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od príslušného ministerstva.

Povinnosť odídenca

Povinnosťou odídenca (cudzinca s Potvrdením o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky) je nateraz jedenkrát mesačné hlásiť obci adresu svojho pobytu. 

Výkaz oprávnenej fyzickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca

Výkaz oprávnenej právnickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi

Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.