Finančný príspevok na riešenie krízovej situácie

Fyzická osoba so štátnym občianstvom Ukrajiny a tolerovaným pobytom alebo s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky, môže požiadať mestskú časť o poskytnutie finančného príspevku na riešenie krízovej situácie.
Žiadateľ o poskytnutie finančného príspevku na riešenie krízovej situácie musí spĺňať nasledujúce podmienky: 

a) žiadateľ má štátne občianstvo Ukrajiny a zároveň má tolerovaný pobyt alebo dočasné útočisko na území Slovenskej republiky;

b) žiadateľ je poberateľom dávky v hmotnej núdzi poskytovanej ÚPSVaR;

c)   žiadateľ spĺňa jednu z nasledovných podmienok:

1. žiadateľ sa preukázateľne zdržiava na území mestskej časti, alebo

2. dieťa žiadateľa navštevuje predškolské, školské zariadenie alebo zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Finančný príspevok na riešenie krízovej situácie má charakter opakovanej dávky a je účelovo viazaný najmä, nie však výlučne na:

a) zakúpenie ošatenia a obuvi, hygienických potrieb, zdravotníckych potrieb a liekov;

b) úhradu nákladov určených všeobecne záväzným nariadením mestskej časti č. 3/2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Maximálna výška finančného príspevku na riešenie krízovej situácie je 100,- EUR mesačne pre jednu fyzickú osobu po dobu trvania hmotnej núdze zapríčinenej krízovou situáciou.
Maximálna výška finančného príspevku na riešenie krízovej situácie pre osobu, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá už podala žiadosť o poskytnutie príspevku na riešenie krízovej situácie je 50,- EUR mesačne pre jednu fyzickú osobu po dobu trvania hmotnej núdze zapríčinenej krízovou situáciou.
O poskytovaní a o výške finančného príspevku na riešenie krízovej situácie rozhoduje starosta mestskej časti s prihliadnutím na odporúčanie Referátu sociálnych vecí, o čom priebežne informuje Komisiu pre financie, legislatívu a podnikateľské aktivity a Komisiu bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí, prípadne iné vecne príslušné komisie, na ich zasadnutiach.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na riešenie krízovej situácie
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na riešenie krízovej situácie
ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ
ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

 

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.