Nadstavba a prístavba základnej školy

September 2021 - Nadstavba základnej školy je o krok bližšie 

29.júna 2021 bola po dlhom očakávaní vyhlásená výzva Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, v ktorej sa naša mestská časť pokúša získať nenávratné finančné prostriedky pre potreby zachovania povinnej školskej dochádzky pre všetky lamačské deti.
Počet detí vo veku povinnej školskej dochádzky v posledných rokoch narastá, no bohužiaľ kapacity budovy školy už nie je dostatočná ani pre súčasný počet žiakov, nie to ešte pre ďalšie. Nadstavba ZŠ bude pravdepodobne stáť cca 4,5mil. eur (po aktualizácii cien tovarov v súčasnej situácii zvyšovania cien o desiatky percent), na ktorú mestská časť nemá financie. Po zvážení všetkých alternatív sa javí ako najlepšia práve nadstavba budovy. Prevádzka školy v dvoch budovách by nebola možná kvôli zmenám v školstve, ktoré za posledné desaťročia nastali. Aby MČ minimalizovala negatívny dopad takejto investície na rozpočet mestskej časti, podala koncom júla žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ v najvyššej možnej miere v sume 2 850 000 eur.
V auguste bola žiadosť posudzovaná riadiacim orgánom a pravdepodobne v rámci jesenných mesiacov by sme mali vedieť, či dotáciu získame. Obsahom projektu je samotná nadstavba školy, kde vznikne 7 kmeňových tried, 6 odborných tried a príslušné prevádzkové a sociálne zabezpečenie. Ďalšou súčasťou projektu je rozšírenie kapacity jedálne a modernizácia kuchyne, ktoré sa prispôsobia očakávanému vyššiemu počtu žiakov a stravníkov v škole. Pozitívom bude možnosť využitia jedálne aj na spoločenské aktivity, a teda určitým spôsobom nahradí absentujúce priestory kultúrneho domu pre spoločenské podujatia. V neposlednom rade budú vytvorené dva bezbariérové prístupy na všetky podlažia budovy.
Realizácia celého projektu musí prebehnúť do leta 2023, čo znamená, že nadstavba bude realizovaná za plnej prevádzky školy. Rodičia môžu očakávať určité obmedzenia výuky. Snaha bude o čo najmenšie obmedzenia, najhlučnejšie a najobmedzujúcejšie práce sa plánujú realizovať počas prázdnin ak to bude čo i len trochu možné, dočasne budú využívané náhradné priestory, všetko v čo najväčšom predstihu komunikované všetkým zainteresovaným stranám. Začiatok realizácie vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie môžeme očakávať na prelome rokov 2021 a 2022. Po realizácii projektu sa môžeme tešiť na nové odborné učebne pre všetkých žiakov školy, rodičia budú mať menej starostí s umiestnením detí do školy a zároveň bude môcť mestská časť organizovať spoločenské podujatia pre všetkých Lamačanov v rozšírenej jedálni školy.


Nadstavba a prístavba základnej školy

Budova Základnej školy  na Malokarpatskom námestí bola postavená v druhej polovici 70-tych rokov minulého storočia podľa projektu vypracovaného Inžiniersko-projektovou organizáciou školských stavieb, hlavný riešiteľ Doc. Ing. Arch. Búzik. Objekt je veľmi dobre dispozične riešený pre účely výučby, ale svojou kapacitou už nepostačuje momentálnym požiadavkám. Súčasný počet žiakov 556 má byť navýšený na 759 žiakov, s čím sú spojené zvýšené nároky na počet všeobecných aj špecializovaných tried, rovnako aj na kapacitu jedálne a priľahlej kuchyne.Za týmto účelom bola v júni 2019 vypracovaná architektonická štúdia spracovateľom M-PRO, s.r.o., ktorá vo svojom ideovom návrhu overovala možnosti zvýšenia kapacít školy formou nadstavby 4. N.P. , rozšírením priestoru školskej jedálne a vyriešenia komunikačných jadier.

Návrh bol následne podrobnejšie rozpracovaný v projekte na stavebné povolenie začiatkom roku 2020 projekčnou kanceláriou Ing. arch. Ján Kunecs.r.o. 

Komplexný návrh rieši niekoľko oblastí:

Zvýšenie kapacity

- celková max. kapacita nadstavby je 360 žiakov a 20 učiteľov - vzniknú nové triedy, multifunkčné učebne informatiky, cudzích jazykov , špecializované učebne fyz-chem a bio-chem, čím sa dosiahne aj vytvorenie vhodnejších podmienok pre kvalitnú výučbu.

- prístavba a rozšírenie jedálne s rekonštrukciou priľahlej kuchyne vytvára priestor pre stravovanie  cca 840 stravníkov, čím prichádza k navýšeniu oproti súčasného stavu o ďalších 320 osôb.

- komunikácie – vytvorením samostatných komunikačných jadier s výťahmi po oboch stranách budovy je zabezpečený bezbariérový prístup do jednotlivých podlaží školy. V rámci návrhu je riešený aj vstup a celý foyer školy na prízemí.

Architektonické riešenie

– nadstavba a prístavba rešpektujú charakter funkčného a vysoko účelného návrhu zo 70-tych rokov. Nadstavba je navrhovaná ako jednoduchý oceľový skelet, prístavba jedálne je riešená formou železobetónového skeletu a nadväzuje na pôvodné konštrukčné riešenie objektu. Pásové hliníkové okná na nadstavbe vytvárajú výrazný horizontálny pás ukončujúci hmotu budovy, samostatné komunikačné jadrá po oboch stranách budovy aj prístavba jedálne sú navrhované ako jednoduché hmoty rešpektujúce a dotvárajúce pôvodnú koncepciu. 

Energetická úspornosť

– architektonické riešenie zodpovedá súčasným požiadavkám znižovania energetickej náročnosti budov a využíva moderné technológie za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy, vytvárania zdravého prostredia pred deti a zároveň zvyšovania komfortu výučby. V rámci projektu je navrhované tepelné čerpadlo slúžiace na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, rekuperácia v jednotlivých triedach, zelená strecha na prístavbe. Pripravuje sa projekt na využitie dažďovej vody zo striech objektu v rámci areálu školy. 

Momentálne je ukončená fáza prípravy projektovej dokumentácie, projekt má právoplatné stavebné povolenie a Mestská časť rokujes Bratislavským samosprávnym krajom o možných spôsoboch financovania realizácie projekt

Vizualizácia hmotovo-priestorového riešenia

Staršia architektonická štúdiaSkôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.