Nadstavba a prístavba základnej školy

Budova Základnej školy  na Malokarpatskom námestí bola postavená v druhej polovici 70-tych rokov minulého storočia podľa projektu vypracovaného Inžiniersko-projektovou organizáciou školských stavieb, hlavný riešiteľ Doc. Ing. Arch. Búzik. Objekt je veľmi dobre dispozične riešený pre účely výučby, ale svojou kapacitou už nepostačuje momentálnym požiadavkám. Súčasný počet žiakov 556 má byť navýšený na 759 žiakov, s čím sú spojené zvýšené nároky na počet všeobecných aj špecializovaných tried, rovnako aj na kapacitu jedálne a priľahlej kuchyne.Za týmto účelom bola v júni 2019 vypracovaná architektonická štúdia spracovateľom M-PRO, s.r.o., ktorá vo svojom ideovom návrhu overovala možnosti zvýšenia kapacít školy formou nadstavby 4. N.P. , rozšírením priestoru školskej jedálne a vyriešenia komunikačných jadier.

Návrh bol následne podrobnejšie rozpracovaný v projekte na stavebné povolenie začiatkom roku 2020 projekčnou kanceláriou Ing. arch. Ján Kunecs.r.o. 

Komplexný návrh rieši niekoľko oblastí:

Zvýšenie kapacity

- celková max. kapacita nadstavby je 360 žiakov a 20 učiteľov - vzniknú nové triedy, multifunkčné učebne informatiky, cudzích jazykov , špecializované učebne fyz-chem a bio-chem, čím sa dosiahne aj vytvorenie vhodnejších podmienok pre kvalitnú výučbu.

- prístavba a rozšírenie jedálne s rekonštrukciou priľahlej kuchyne vytvára priestor pre stravovanie  cca 840 stravníkov, čím prichádza k navýšeniu oproti súčasného stavu o ďalších 320 osôb.

- komunikácie – vytvorením samostatných komunikačných jadier s výťahmi po oboch stranách budovy je zabezpečený bezbariérový prístup do jednotlivých podlaží školy. V rámci návrhu je riešený aj vstup a celý foyer školy na prízemí.

Architektonické riešenie

– nadstavba a prístavba rešpektujú charakter funkčného a vysoko účelného návrhu zo 70-tych rokov. Nadstavba je navrhovaná ako jednoduchý oceľový skelet, prístavba jedálne je riešená formou železobetónového skeletu a nadväzuje na pôvodné konštrukčné riešenie objektu. Pásové hliníkové okná na nadstavbe vytvárajú výrazný horizontálny pás ukončujúci hmotu budovy, samostatné komunikačné jadrá po oboch stranách budovy aj prístavba jedálne sú navrhované ako jednoduché hmoty rešpektujúce a dotvárajúce pôvodnú koncepciu. 

Energetická úspornosť

– architektonické riešenie zodpovedá súčasným požiadavkám znižovania energetickej náročnosti budov a využíva moderné technológie za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy, vytvárania zdravého prostredia pred deti a zároveň zvyšovania komfortu výučby. V rámci projektu je navrhované tepelné čerpadlo slúžiace na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, rekuperácia v jednotlivých triedach, zelená strecha na prístavbe. Pripravuje sa projekt na využitie dažďovej vody zo striech objektu v rámci areálu školy. 

Momentálne je ukončená fáza prípravy projektovej dokumentácie, projekt má právoplatné stavebné povolenie a Mestská časť rokujes Bratislavským samosprávnym krajom o možných spôsoboch financovania realizácie projekt

Vizualizácia hmotovo-priestorového riešenia

Staršia architektonická štúdia