Rekonštrukcia Malokarpatského námestia

Rekonštrukcia Malokarpatského námestia sa začala koncom roka 2018. A hoci už máme veľa práce za sebou, veľkú časť projektu naša mestská časť dokončí práve v tomto roku, kedy by sa námestie malo dokončiť. V mesiacoch august – september bola dopracovaná realizačná projektová dokumentácia na sadovnícke úpravy od spoločnosti In Green v strednej časti námestia. V novembri prebehlo v spolupráci s architektom Martinom Hraškom spracovanie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane výkazu výmer a rozpočtu pre tretiu etapu rekonštrukcie, so zapracovaním spomínanej projektovej dokumentácie pre sadovnícke úpravy od spoločnosti In Green. Tu patrí aj napojenie námestia z ulice Podháj, ako aj priestor medzi zdravotným strediskom a kinom. V januári sa uskutoční verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.


Kino Lamač bude hotové do konca mája 
Zároveň sa začiatkom decembra začala rekonštrukcia Kina Lamač, ktorá by mala trvať do konca mája. Tá bola odsúhlasená ešte v rámci druhej etapy úprav námestia. „Všetky etapy na seba logicky nadväzujú. Napríklad prístup z komunikácia z ulice Podháj by sa mala dorábať v poslednej fáze, nakoľko dovtedy bude slúžiť aj pre zásobovanie stavby a dovoz materiálu pre firmu, ktorá realizuje  rekonštrukciu fásady kina a ďalšie úpravy. Preto s finálnymi úpravami povrchov čakáme až do skončenia prác na kine. Paralelne s prebiehajúcou rekonštrukciou kina bude prebiehať verejné obstarávanie na stavebnú firmu, ktorá bude realizovať tretiu etapu rekonštrukcie námestia, teda priestor medzi zdravotným strediskom a kinom. Až po ukončení všetkých stavebných prác prejdeme k realizácii sadovníckych úpravy. Sled jednotlivých výkonov má  logický postup. Deje sa to z toho dôvodu, že plánované práce v sebe zahŕňajú terénne úpravy, búracie práce, výkopy spojené s inžinierskymi sieťami   a aj samotná stavebná činnosť je spojená s prašnosťou. V prípade nevhodne zvolenej etapizácie prác by mohlo prísť k znehodnoteniu zelene, hracích prvkov, príp. mobiliáru umiestneného v priamom kontakte so stavbou,“ vysvetľuje Eva Kutišová. „Prioritou sú práce spojené s druhou etapou rekonštrukcie Malokarpatského námestia, teda rekonštrukcia a úprava fasády kina, následne realizovať tretiu etapu, teda prístup od ulice Podháj, následne prejdeme k  sadovníckym úpravám v strednej časti Pod lipami, a doriešeniu chýbajúcich prvkov, ako napríklad osadeniu pitnej fontánky, napojenie na zavlažovací systém zo studne a podobne. V pláne je výzva na verejné obstarávanie na celý objem prác, aby mal Lamač ako partnera jednu firmu, ktorá by prebrala záruky za celé dielo a zároveň, pri väčšom objeme zákazky je priestor na vyjednanie priaznivejšej ceny. V každom prípade, v roku 2021 nás čaká realizácia prác tretej etapy rekonštrukcie námestia a veríme, že obyvatelia Lamača si budú môcť  užívať svoje námestie  v plnej kráse“ dodáva.

Vizualizácia strednej časti Malokarpatského námestia
Vizualizacia strednej casti Malokarpatskeho namestia
Vizualizacia strednej casti Malokarpatskeho namestia