Zečák

Dotazníkový prieskum pre zistenie záujmu majiteľov pozemkov o jednoduché pozemkové úpravy v území vymedzenom návrhom ÚPN-Z Zečák.

Dotazník je zameraný na zistenie záujmu majteľov pozemkov v území vymedzenom návrhom ÚPN-Z  Zečák na projekte jednoduchých pozemkových úprav podľa zákona č.330/1991 o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov

Termín ukončenia zberu dotazníkov: 15.10.2021


Územný plán zóny Zečák

Riešené územie ÚPN-Z Zečák predstavuje v súčasnosti nezastavané a ani inak nevyužívané územie vrcholu kopca Zečák a jeho celú južnú stráň až po Lamačskú cestu. 

Celková výmera riešeného územia: cca 87 ha.

Územné vymedzenie riešeného územia:

  • zo severu: ulicou Cesta na Klanec
  • z východu: existujúcou záhradkárskou osadou, Zelenohorským potokom
  • zo západu: existujúcimi záhradami rodinných domov na uliciach Zhorínska a Rajtákova, vodojemom a existujúcimi záhradami rodinných domov na ulici Pod Zečákom
  • z juhu: Lamačskou cestou

Územný plán zóny Zečák je strategickým dokumentom, ktorý na zonálnej úrovni reflektuje na celosvetovo sledované klimatické zmeny, prevenciu a ochranu pred ich následkami (napr. prívalové dažde, urýchlený odtok zrážkovej vody, víchrice, klimatické a pôdne sucho a pod.). Navrhuje opatrenia na predchádzanie negatívnym dopadom klimatických zmien a ich dôsledkov, na ochranu prírody a krajiny, najmä geologického podložia územia a pôdnych horizontov, chránených druhov fauny a flóry, na opatrenia na potrebu pitnej a úžitkovej vody a nakladanie s nimi, na zásobovanie energiami, na dopravné a technické vybavenie územia a na zábery poľnohospodárskej pôdy.

Cieľom rozvoja riešeného územia je vytvoriť novú kvalitnú mestskú zónu s prevažujúcou funkciou bývania. Významnú časť riešeného územia tvorí plocha občianskej vybavenosti nadmestského významu. Časť územia v dotyku s Lamačskou cestou bude riešená ako zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti.

Správa o hodnotení strategického dokumentu návrhu ÚPN-Z Zečák - spracovateľ  doc.RNDr. Eva Pauditšová PhD. a kol.

Prehľad postupnosti krokov prerokovania Správy o hodnotení k návrhu SD - Územný plán zóny Zečák, Bratislava - Lamač- ÚPN Z

Upravený návrh - záväzná a smerná časť (ZIP)

Mapové podklady k 80% rozpracovanosti (ZIP)

Zisťovacie konanie SEA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ZIP)

Zoznam zosnulých vlastníkov - Zečák (PDF)