Zečák

Aktuálne informácie:

Dňa 09. 08. 2023 bolo mestskej časti Bratislava-Lamač, ako obstarávateľovi strategického dokumentu „Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač“, doručené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu z Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Územný plán zóny Zečák, Bratislava-Lamač sa nachádza v záverečnej etape obstarávania, ktorým je prerokovanie územného plánu pred jeho predložením podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „stavebný zákon“)  na posúdenie príslušným úradom pred jeho schválením samosprávou.

Ďalší postup v procese obstarávania Územného plánu zóny Zečák, Bratislava-Lamač:

 • Vyhodnotenie pripomienok všetkých etáp obstarávania a ich dorokovanie. Pripomienky dotknutých orgánov boli buď akceptované alebo pri pretrvávajúcich rozporoch boli dohodnuté podľa § 22 ods. 4 stavebného zákona. U ostatných pripomienkujúcich sa postupuje podľa § 23 ods. 4 stavebného zákona : „Obec vyhodnotí stanoviská k územnému plánu zóny v spolupráci so spracovateľom. Tie stanoviská osôb podľa odseku 3, ktoré nemožno zohľadniť, prerokuje s tými, ktorí ich uplatnili, ak sa bezprostredne týkajú ich vlastníckych práv alebo iných práv k pozemkom alebo k stavbám.“
 • Predloženie vyhodnotenia pripomienok na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač.
 • Spracovanie Upraveného návrhu Územného plánu zóny Zečák, Bratislava – Lamač pre potreby vydania stanoviska podľa § 25 stavebného zákona.
 • Podanie žiadosti o vydanie stanoviska podľa § 25 stavebného zákona.
 • Vypracovanie čistopisu Územného plánu zóny Zečák, Bratislava-Lamač.
 • Predloženie čistopisu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač.
 • Po schválení sa v zmysle § 28 stavebného zákona čistopis uloží na príslušnom úrade.


Základné údaje o územnom pláne zóny Zečák

Riešené územie ÚPN-Z Zečák predstavuje v súčasnosti nezastavané a ani inak nevyužívané územie vrcholu kopca Zečák a jeho celú južnú stráň až po Lamačskú cestu. V minulosti bolo územie využívané ako záhrady a sady. V 90tych rokoch sa začalo s výstavbou infraštruktúry pre nové sídlisko. Po nežnej revolúcií v roku 1989 sa projekt zrušil a vyvlastnené a vykúpené pozemky sa vrátili ich pôvodným majiteľom. Súčasťou územia je aj rozostavaná (a neskôr zbúraná) Univerzitná nemocnica Rázsochy. 

Celková výmera riešeného územia: cca 87 ha.

Územné vymedzenie riešeného územia:

 • zo severu: ulicou Cesta na Klanec
 • z východu: existujúcou záhradkárskou osadou, Zelenohorským potokom
 • zo západu: existujúcimi záhradami rodinných domov na uliciach Zhorínska a Rajtákova, vodojemom a existujúcimi záhradami rodinných domov na ulici Pod Zečákom
 • z juhu: Lamačskou cestou

Územný plán zóny Zečák je strategickým dokumentom, ktorý na zonálnej úrovni reflektuje na celosvetovo sledované klimatické zmeny, prevenciu a ochranu pred ich následkami (napr. prívalové dažde, urýchlený odtok zrážkovej vody, víchrice, klimatické a pôdne sucho a pod.). Navrhuje opatrenia na predchádzanie negatívnym dopadom klimatických zmien a ich dôsledkov, na ochranu prírody a krajiny, najmä geologického podložia územia a pôdnych horizontov, chránených druhov fauny a flóry, na opatrenia na potrebu pitnej a úžitkovej vody a nakladanie s nimi, na zásobovanie energiami, na dopravné a technické vybavenie územia a na zábery poľnohospodárskej pôdy.

Cieľom rozvoja riešeného územia je vytvoriť novú kvalitnú mestskú zónu s prevažujúcou funkciou bývania. Významnú časť riešeného územia tvorí plocha občianskej vybavenosti nadmestského významu. Časť územia v dotyku s Lamačskou cestou bude riešená ako zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti.

Linky na zdroje a dokumenty na stiahnutie:

Enviroportál - posudzovanie vplyvov zámeru na životné prostredie (ukončené 8/2023)

Správa o hodnotení strategického dokumentu návrhu ÚPN-Z Zečák - spracovateľ  doc.RNDr. Eva Pauditšová PhD. a kol. (8/2021)

Prehľad postupnosti krokov prerokovania Správy o hodnotení k návrhu SD - Územný plán zóny Zečák, Bratislava - Lamač- ÚPN Z

Upravený návrh - záväzná a smerná časť (ZIP) (9/2017)

Mapové podklady k 80% rozpracovanosti (ZIP) (10/2016)

Zisťovacie konanie SEA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ZIP)

Zoznam zosnulých vlastníkov - Zečák (PDF)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.