Zečák

Dotazníkový prieskum pre zistenie záujmu majiteľov pozemkov o jednoduché pozemkové úpravy v území vymedzenom návrhom ÚPN-Z Zečák.

Dotazník je zameraný na zistenie záujmu majteľov pozemkov v území vymedzenom návrhom ÚPN-Z  Zečák na projekte jednoduchých pozemkových úprav podľa zákona č.330/1991 o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov

Termín ukončenia zberu dotazníkov: 15.10.2021


Územný plán zóny Zečák

Riešené územie ÚPN-Z Zečák predstavuje v súčasnosti nezastavané a ani inak nevyužívané územie vrcholu kopca Zečák a jeho celú južnú stráň až po Lamačskú cestu. 

Celková výmera riešeného územia: cca 87 ha.

Územné vymedzenie riešeného územia:

  • zo severu: ulicou Cesta na Klanec
  • z východu: existujúcou záhradkárskou osadou, Zelenohorským potokom
  • zo západu: existujúcimi záhradami rodinných domov na uliciach Zhorínska a Rajtákova, vodojemom a existujúcimi záhradami rodinných domov na ulici Pod Zečákom
  • z juhu: Lamačskou cestou

Územný plán zóny Zečák je strategickým dokumentom, ktorý na zonálnej úrovni reflektuje na celosvetovo sledované klimatické zmeny, prevenciu a ochranu pred ich následkami (napr. prívalové dažde, urýchlený odtok zrážkovej vody, víchrice, klimatické a pôdne sucho a pod.). Navrhuje opatrenia na predchádzanie negatívnym dopadom klimatických zmien a ich dôsledkov, na ochranu prírody a krajiny, najmä geologického podložia územia a pôdnych horizontov, chránených druhov fauny a flóry, na opatrenia na potrebu pitnej a úžitkovej vody a nakladanie s nimi, na zásobovanie energiami, na dopravné a technické vybavenie územia a na zábery poľnohospodárskej pôdy.

Cieľom rozvoja riešeného územia je vytvoriť novú kvalitnú mestskú zónu s prevažujúcou funkciou bývania. Významnú časť riešeného územia tvorí plocha občianskej vybavenosti nadmestského významu. Časť územia v dotyku s Lamačskou cestou bude riešená ako zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti.

Správa o hodnotení strategického dokumentu návrhu ÚPN-Z Zečák - spracovateľ  doc.RNDr. Eva Pauditšová PhD. a kol.

Prehľad postupnosti krokov prerokovania Správy o hodnotení k návrhu SD - Územný plán zóny Zečák, Bratislava - Lamač- ÚPN Z

Upravený návrh - záväzná a smerná časť (ZIP)

Mapové podklady k 80% rozpracovanosti (ZIP)

Zisťovacie konanie SEA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ZIP)

Zoznam zosnulých vlastníkov - Zečák (PDF)


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.