Svätá Rozália

Územný plány zóny Svätá Rozália

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Lamač, uznesením č. 77/2019/VIII zo dňa 20.06.2019 schválilo obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny pre územie ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky kaplnky sv. Rozálie“. 

Celková výmera riešeného územia: cca 7,6 ha.

Územné vymedzenie riešeného územia:

- z východu komunikáciou Rajtáková 

- zo severozápadu komunikáciou Pod násypom a Hodonínska 

- zo severu komunikáciou Lediny 

Oznámenie o začatí obstarávania „Územného plánu zóny Svätá Rozália, MČ Bratislava – Lamač (PDF)