Malokarpatské námestie


Územný plán zóny Bratislava, Lamač - Malokarpatské námestie 

Riešeným územím Územného plánu zónyBratislava, Lamač - Malokarpatské námestie je centrálny priestormestskej časti Bratislava – Lamač, ktorý je vymedzený ulicami Podháj a Studenohorská. Jedná sa o územie lokálnej občianskej vybavenosti s významom pre celú mestskú časť. 


Celková výmera riešeného územia: cca 8 ha.


Územný plán zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie z roku 2014, bol schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Lamač dňa 06.11.2014 uznesenímč.196/2014/VI a jeho záväzná časť vyhlásená formou VZN č. 08/2014zo dňa 06.11.2014 s účinnosťou od 26.11.2014.


Hlavným cieľom riešenia je stabilizovať riešené územie v jeho súčasnom spôsobe využívania, so zachovaním verejných plôch a plôch verejnej zelene. Súčasťou riešenia je aj identifikácia potencionálnych možností rozvoja územia – rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, prípadne novostavby v obmedzenom rozsahu. 

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie z roku 2019, boli schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Lamač dňa 15.06.2020 uznesením č.47/2020/VIII a následne jeho záväzná časť vyhlásená formou VZN č. 01/2020zo dňa 15.06.2020 s účinnosťou od 30.06.2020.

Predmetom Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie je saturovanie zvyšujúcich sa potrieb základnej občianskej vybavenosti lokálneho významu rozšírením kapacít základnej školy. Zmenami a doplnkami je dotknutý regulačný blok OV4 – Areál základnej školy.

Malokarpatské námestie - čistopis (ZIP)

Malokarpatské námestie - zmeny a doplnky (ZIP)