Malokarpatské námestie

3. etapa rekonštrukcie námestia potrvá do konca septembra 2021

Stavebné práce na Rekonštrukcii centrálnej zóny Malokarpatské námestie - 3. etapa sa začali 6. júla 2021, kedy si firma FENSTER HAUS a.s prebrala stavenisko. O týždeň neskôr sa už začali búracie práce na námestí. O niekoľko dní neskôr prebehol kontrolný deň, počas ktorého sa stretli zástupcovia samosprávy v zložení vedúca Referátu územného rozvoja a investičnej činnosti Eva Kutišová, starosta Lukáš Baňacký a vedúci Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových schém a životného prostredia Miroslav Širgel so stavebným dozorom Dankou Vlčkovou, autorským dozorom Vladimírom Badiarom a zástupcom realizačnej firmy Jurajom Makovickým, aby spoločne skontrolovali stav prebiehajúcich prác a dohodli ďalší postup.
V auguste prišlo k výkopu základov rampy a oporného muriva, betonáži armatúry do základov rampy, osadeniu obrubníkov a kanalizačnej šachty, vyberaniu základov pre prístrešok, betonáži oporného múru prístrešku a oporného múru od schodiska do terénu a k osadeniu ostávajúcich betónových prvkov.
V septembri budeme svedkami osadenia ostávajúcich betónových prvkov, schodiska, nájazdovej rampy, pokládky dlažby a dokončovacích prác. V tretej etape taktiež príde k montáži zábradlia a osadeniu svietidiel, ako aj k vyčistenie plochy a nádvoria. Predpokladaný termín ukončenia tejto etapy rekonštrukcie je 30. september 2021, bude nasledovať rekonštrukcia časti pod lipami.


Kontrolný deň,  počas ktorého sa stretli zástupcovia samosprávy v zložení vedúca Referátu územného rozvoja a investičnej činnosti Eva Kutišová, starosta Lukáš Baňacký a vedúci Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových schém a životného prostredia Miroslav Širgel so stavebným dozorom Dankou Vlčkovou, autorským dozorom Vladimírom Badiarom a zástupcom realizačnej firmy Jurajom Makovickým.


Územný plán zóny Bratislava, Lamač - Malokarpatské námestie 

Riešeným územím Územného plánu zónyBratislava, Lamač - Malokarpatské námestie je centrálny priestormestskej časti Bratislava – Lamač, ktorý je vymedzený ulicami Podháj a Studenohorská. Jedná sa o územie lokálnej občianskej vybavenosti s významom pre celú mestskú časť. 

Celková výmera riešeného územia: cca 8 ha.

Územný plán zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie z roku 2014, bol schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Lamač dňa 06.11.2014 uznesenímč.196/2014/VI a jeho záväzná časť vyhlásená formou VZN č. 08/2014zo dňa 06.11.2014 s účinnosťou od 26.11.2014.

Hlavným cieľom riešenia je stabilizovať riešené územie v jeho súčasnom spôsobe využívania, so zachovaním verejných plôch a plôch verejnej zelene. Súčasťou riešenia je aj identifikácia potencionálnych možností rozvoja územia – rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, prípadne novostavby v obmedzenom rozsahu. 

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie z roku 2019, boli schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Lamač dňa 15.06.2020 uznesením č.47/2020/VIII a následne jeho záväzná časť vyhlásená formou VZN č. 01/2020zo dňa 15.06.2020 s účinnosťou od 30.06.2020.

Predmetom Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie je saturovanie zvyšujúcich sa potrieb základnej občianskej vybavenosti lokálneho významu rozšírením kapacít základnej školy. Zmenami a doplnkami je dotknutý regulačný blok OV4 – Areál základnej školy.

Malokarpatské námestie - čistopis (ZIP)

Malokarpatské námestie - zmeny a doplnky (ZIP)