Detské ihriská a športoviská


Na území Mestskej časti Bratislava – Lamač sa nachádza 7 verejných detských ihrísk, 2 ihriská  výlučne určené pre užívanie Materskej školy, 3 betónové ihriská, 1 voľnočasový areál a 1 multifunkčné ihrisko. Úlohou miestneho úradu je zabezpečenie priebežnej starostlivosti o bezproblémový chod týchto detských ihrísk. Zodpovední zamestnanci miestneho úradu vykonávajú pravidelnú kontrolu a pristupujú k priebežnému odstraňovaniu zistených, či občanmi nahlásených závad v areáloch detských ihrísk.

V prípade ak si ste vedomí poruchy alebo poškodenia na detských ihriskách bezodkladne informujte o týchto skutočnostiach miestny úrad  osobne, telefonicky či emailom na ihriska@lamac.sk

Prevádzkový poriadok

 • Prevádzková doba: máj až október  08,00 – 18,00 hod. 
 • Detské ihrisko je určené pre deti do 10 rokov.
 • Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby.
 • Deti do 6 rokov môžu používať zariadenie ihriska len v sprievode dospelej osoby.

Na detskom ihrisku je zakázané:

 1. vodiť psov, mačky, ako aj ostatné zvieratá,
 2. znečisťovať areál, poškodzovať vybavenie a verejnú zeleň, 
 3. fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky,
 4. používať zábavnú pyrotechniku, zakladať oheň,
 5. používať hracie prvky ihriska osobám starším ako 10 rokov a osobám s hmotnosťou nad 60 kg,
 6. používať hracie zariadenie, ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu,
 7. vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje, ohrozuje a ruší ostatných návštevníkov alebo užívateľov okolitých domov,
 8. používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (námraza, klzký povrch prvkov, vysoká teplota od slnka, rozmočený povrch okolia hracích prvkov).

Upozornenie pre návštevníkov detského ihriska:

 • betónové valce a skruže nie sú hracími prvkami detského ihriska, ale prvkami „street parkour“ – nie sú vhodné na hru malých detí.

Dôležité tel. čísla:

 •    Tiesňové volanie :         112         Hasiči   :  150
 •    Zdravotnícka pomoc :   155         Polícia :   158


Prevádzkovateľ:

Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, kontakt: 02/6478 0065