Spôsob zriadenia

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Lamač
Sídlo: Malokarpatské nám. č. 9, 841 03 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Lukáš Baňacký, starosta
Právna forma: Samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
IČO: 00 603 414
DIČ: 2020919131
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032
SWIFT kód: SUBASKBX

Zriaďovacia listina (PDF)
IČO / DIČ (PDF)