Prof. PhDr. Alexander Húščava, DrSc.

Prof. PhDr. Alexander Húščava, DrSc.Zakladateľ a prvý vedúci študijného odboru archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Narodil sa v Lamači 4. januára 1906. Vo svojom rodisku chodil najskôr do obecnej školy. Potom pokračoval na Československom reálnom gymnáziu v Bratislave, kde zmaturoval 15. júna 1925. Vysokoškolské štúdium histórie zavŕšil na Filozofickej fakulte UK 28. júna 1929. V rokoch 1931 až 1933 študoval na Vatikánskej archívnej škole, ale neukončil ju. Dňa 26. júna 1936 absolvoval Archívnu školu v Prahe.Doktorát filozofie (PhDr.) získal 30. novembra 1929. Habilitoval sa z pomocných vied historických na FF UK v Bratislave 24. mája 1937 a venia docendi dostal 16. septembra toho istého roku. Dňa 1. júla 1939 sa stal mimoriadnym profesorom a 1. septembra 1940 napokon riadnym univerzitným profesorom. Vedeckú hodnosť doktora historických vied (DrSc.) dosiahol 1. marca 1953. V roku 1966 bol vyznamenaný Zlatou medailou UK a v roku 1969 mu bolo udelené štátne vyznamenanie – Rad práce.Svoju profesionálnu kariéru začínal A. Húščava ako štipendista a úradník Československého štátneho ústavu historického v Prahe. V rokoch 1931 – 1933 bol sekretárom Československého ústavu historického v Ríme. V rokoch 1933 – 1936 pracoval ako koncipista a 1936 – 1937 ako komisár archívnej a knižničnej služby v Krajinskom úrade v Bratislave. V roku 1937 nastúpil na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Tu v rokoch 1948 – 1949 zastával funkciu dekana a v rokoch 1950 – 1969 bol vedúcim odboru archívnictva. Na FF UK pôsobil až do svojej smrti 9. augusta 1969.Profesor A. Húščava vyučoval pomocné vedy historické pre historikov (1936 – 1958), proseminár pomocných vied historických (1950 – 1955), paleografiu (1950 – 1968), paleografický seminár (1950 – 1959), diplomatiku (1950 – 1955), diplomatický seminár (1950 – 1968), chronológiu (1950 – 1968), numizmatiku (1950 – 1955), sfragistiku a heraldiku (1952 – 1955), diplomový seminár (1953 – 1968) a metrológiu (1963 – 1968).Životu a dielu prof. A. Húščavu bol pri príležitosti jeho 60. narodenín venovaný zborník Historické štúdie XI. Bratislava, VSAV 1966, 323 s. Ďalšie údaje o ňom sú publikované najmä v časopise Slovenská archivistika – I/1, 1966, s. 121 – 122; IV/2, s. 4 – 5 a vo viacerých pravidelných správach o štúdiu archívnictva na FF UK v Bratislave. Jeho osobnosť približujú tiež heslá v Encyklopédii Slovenska II. Bratislava, Veda 1978, s. 370 a v Slovenskom biografickom slovníku II. Martin, Matica slovenská 1987, s. 446.Katedra archívníctva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK v Bratislave udeľuje každoročne od roku 2006 na jeho počesť Cenu profesora Alexandra Húčšavu za najlepšiu študentskú vedeckú odbornú prácu v odbore archívnictva a pomocných vied historických.

Tvorba

Venoval sa najmä problematike pomocných vied historických. Najskôr to bola diplomatika, ktorej sa venoval pri hodnotení stredovekých listín z Liptova (Ján Literát a liptovské falzá). Tento materiál sa stal podkladom k štúdiu genealogických a heraldických problémov (Archív zemianskeho rodu z Okoličného). Je autorom prvej slovenskej učebnice paleografie (Dejiny a vývoj nášho písma), ktorá sa používa dodnes. Venoval sa tiež metrológii (Poľnohospodárske miery na Slovensku). Vo svojej tvorbe nezabudol ani na svoje rodisko, ktorého históriu spracoval v knihe Dejiny Lamača.

Diela (výber):

  • Kolonizácia Liptova do konca XIV. storočia. (Bratislava 1930)
  • Ján Literát a liptovské falzá. (Bratislava 1936)
  • Archív zemianskeho rodu z Okoličného. (Bratislava 1943)
  • Dejiny Lamača. (Bratislava 1948, reed. 1998)
  • Dejiny a vývoj nášho písma. (Bratislava 1951)
  • Poľnohospodárske miery na Slovensku. (Bratislava 1972)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.