Ľudovít Tupta

Obyvateľ lamačského Domova dôchodcov, ktorý pri pohľade do minulosti môže byť naozaj hrdý na prácu, ktorú vykonal. Svojím vrelým vzťahom a neúnavným bádaním sa upriamil na poznanie diela vynálezcu Jozefa Murgaša. V roku 1974 inicioval a organizoval Dni československej elektroniky v Banskej Bystrici. Neskôr bol otcom myšlienky a zabezpečil vydanie poštových známok s portrétom Jozefa Murgaša, a aj jeho zásluhou bol postavený v Bratislave pomník vynálezcu telegrafu. Mnohými populárno-náučnými a odbornými článkami dostával do povedomia slovenskej verejnosti vzácneho rodáka z Tajova a tým nepriamo i jeho rodnú obec.

Za celoživotné zásluhy udelila obec Tajov pánu Ľ. Tuptovi 31. augusta 1998 čestné občianstvo, k čomu mu srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie do ďalšieho života, aby aj ako vyše 80-ročný mal ešte dosť síl na tvorivú činnosť.