Ladislav Noel

Medzi mimoriadne výrazné osobnosti, ktoré sa zapísali do povedomia mnohých Lamačanov patrí aj fotografický pracovník, teoretik, metodik, lektor a publicista LADISLAV NOEL. Narodil sa v Tepličke pri Žiline v roku 1922 v sklárskej rodine a v roku 1938 sa usadil v Bratislave. Spolupracoval s mnohými odborníkmi a uvádzal do života myšlienku rozvíjať celú vnútornú štruktúru fotografie - jej organizáciu, metodiku, teóriu, výchovu a tvorbu. O uplatnenie svojich názorov sa osobne zasadzoval na svojich výstavách.

Je autorom 46 aktuálnych odborných príručiek o fotografovaní s vlastnými ilustráciami a obrazovými prílohami. Pre Lamač vyhotovil veľké množstvo kvalitných snímok, ktoré našli široké uplatnenie. Prostredníctvom svojich fotografií v Lamači "zastavil" čas a priestor, aby ho zanechal ďalším generáciám. Jeho talent dokázal i s väčším časovým odstupom zachytiť premeny v území, čím nastolil pre budúcich nasledovníkov priestor na zamyslenie sa nad ďalším rozvojom Lamača a na zachovanie kultúrneho dedičstva.

Ladislav Noel získal za svoje celoživotné dielo Cenu ministra kultúry za rozvoj fotografie. Za významný prínos mu MK ČSR a SČVU udelili aj pamätnú medailu Karola Plicku. Neprebádanú, veľmi početnú zbierku fotografií odovzdala po jeho smrti v roku 1996 jeho manželka do Archívu národného trustu pre historické miesta a krajinu Slovenska. V tomto roku sa pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky o Lamači rozhodla mestská časť Bratislava - Lamač udeliť mu verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Lamača a pamätnú plaketu za jeho celoživotné dielo.