Doc. PhDr. Daniel Škoviera, CSc.

Doc. PhDr. Daniel Škoviera, CSc.Pochádza z východného Slovenska, z rodiny gréckokatolíckeho kňaza, kde prežil pohnuté detstvo. Húževnatosť a pracovitosť ho priviedli do Bratislavy na Univerzitu J. A. Komenského, kde neskôr aj pôsobil a habilitoval sa v odbore klasická filológia. Aktívne sa venuje antickému aj latinskému písomníctvu, a dnes je členom i prispievateľom vedeckého časopisu The Classical Bulletin (USA). Okrem toho pôsobí aj vo funkcii predsedu Jednoty slovenských klasických filológov. Svoje skúsenosti zúročuje v mnohých aktivitách – pracuje aj ako člen redakčnej rady vedeckého časopisu Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů v Prahe. Okrem svojej lásky – klasickej filológie venuje doc. Daniel Škoviera veľa svojho času mladým ľuďom a vyučuje na viacerých vysokých školách.

Je členom vedeckej rady Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave i členom vedeckej rady Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity, kde pôsobí aj ako hosťujúci profesor a vedúci Katedry klasickej filológie.   Popri svojich učiteľských povinnostiach prednášal doc. Daniel Škoviera aj na mnohých vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, na univerzite vo Viedni alebo v Tübingene. Čas si našiel aj na rozvíjanie talentu a podporovanie umenia – je zakladateľom gréckokatolíckeho chrámového zboru Chryzostomos v Bratislave. Do ďalšej záslužnej práce prajeme veľa pevného zdravia.