Prof. PhDr. Daniel Škoviera, CSc.

Doc. PhDr. Daniel Škoviera, CSc.Pochádzal z východného Slovenska, z rodiny gréckokatolíckeho kňaza, kde prežil pohnuté detstvo. Húževnatosť a pracovitosť ho priviedli do Bratislavy na Univerzitu J. A. Komenského, kde neskôr aj pôsobil a habilitoval sa v odbore klasická filológia. Aktívne sa venoval antickému aj latinskému písomníctvu, a bol členom i prispievateľom vedeckého časopisu The Classical Bulletin (USA). Okrem toho pôsobil aj vo funkcii predsedu Jednoty slovenských klasických filológov. Svoje skúsenosti zúročoval v mnohých aktivitách – pracoval aj ako člen redakčnej rady vedeckého časopisu Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů v Prahe. Okrem svojej lásky – klasickej filológie venoval profesor Daniel Škoviera veľa svojho času mladým ľuďom a vyučoval na viacerých vysokých školách.

Bol členom vedeckej rady Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave i členom vedeckej rady Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity, kde pôsobil aj ako hosťujúci profesor a vedúci Katedry klasickej filológie. Popri svojich učiteľských povinnostiach prednášal doc. Daniel Škoviera aj na mnohých vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, na univerzite vo Viedni alebo v Tübingene. Čas si našiel aj na rozvíjanie talentu a podporovanie umenia – bol zakladateľom gréckokatolíckeho chrámového zboru Chryzostomos v Bratislave. Dlhé roky bol aj členom Lamačsko-dúbravského chrámového zboru.

Prof. PhDr. Daniel Škoviera, CSc. odišiel na večnosť 24. februára 2021. Česť jeho pamiatke.