Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. Profesor jadrovej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (od r. 1997). V rokoch 1964-69 vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava odbor Fyzika, kde získal v r. 1976 titul kandidáta fyzikálno-matematických vied. Titul doktor fyzikálno-matematických vied (DrSc.) získal v roku 1989 v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne. V roku 1975 absolvoval ročný študijný pobyt na univerzite v Durhame vo Veľkej Británii.

Od 1969 pracuje na PriF UK, od r. 1992 ako docent a od r. 1997 ako profesor na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK v Bratislave. V rokoch 1977-89 pôsobil súčasne ako vedecký pracovník v SÚJV v Dubne. 1990-96 a 1999-2004 bol riaditeľom Ústavu fyziky Matematicko-fyzikálnej Fakulty UK. Od 2004 vedúci oddelenia subjadrovej fyziky na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.

Zaoberá sa jadrovou a subjadrovou fyzikou. Je spoluautorom experimentálnych dôkazov produkcie kvarkovo-gluónovej plazmy (1998-2004) na experimente ALICE v Európskom stredisku pre jadrový výskum CERN v Ženeve. Vyše 20 rokov sa zúčastňuje aj na experimentoch v Ústave fyziky ťažkých iónov GSI Darmstadt v Nemecku, kde je spoluautorom niekoľkých experimentálnych dôkazov existencie exotických haló jadier. Sitár je autorom a spoluautorom  vyše 1000 publikácií, väčšinou v renomovaných zahraničných vedeckých časopisoch. Zaznamenal vyše 7 000 citácií. Vyškolil 5 doktorandov. Je spoluautorom dvoch vedeckých monografií, ktoré boli vydané v Moskve (1988) a Vydavateľstve Springer v Heidelbergu (1993).

Bol predstaviteľom SR vo Finančnom výbore CERN (1993-96) a v Rade CERN (1996-99 a od 2002). Viceprezidentom Rady CERN (2007-10). Predsedom Výboru pre spoluprácu SR s CERN od r. 2002.

Branislav Sitár je nositeľom ceny Dionýza Ilkoviča Slovenskej akadémie vied za fyziku (2009), Zlatej medaily UK Bratislava (2011), Ceny Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (2011), a Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za zásluhy o rozvoj vedy v SR (2011).