Zmena termínu verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu návrhu Územného plánu zóny Zečák

Mestská časť Bratislava-Lamač ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač“, v súlade s §11 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zvoláva 

dňa 9.9.2021 o 16:00 v Športovej hale Na Barine 15/A verejné prerokovanie, s odborným výkladom spracovateľa Správy o hodnotení strategického dokumentu návrhu Územného plánu zóny Zečák.

Materiál je zverejnený/ vystavený na miestach 

  • a/ internetový portál https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zonyzecak-bratislava-lamac-10-2017 
  • b/ v klientskom centre Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava počas úradných hodín zverejnených na webovom sídle 

Pripomienky je možné uplatniť písomnou formou v termíne do 15.9.2021 na adresu Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. 

Hlavným cieľom, pre ktorý je Územný plán zóny Zečák, Bratislava - Lamač spracovaný, je existujúca potreba spodrobniť zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb ako aj verejného dopravného a technického vybavenia, ktoré sú stanovené v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov pre urbanizovaný priestor mesta a získanie komplexnej dokumentácie stanovujúcej optimálny rozvoj územia, v súlade so všetkými zložkami životného prostredia, priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie a aj ekologickú stabilitu v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a rešpektovaním potenciálnych prejavov klimatickej zmeny. Informácie o verejnom prerokovaní sa v súlade s § 11 ods. 4 zákona zároveň zasiela na vedomie príslušnému orgánu a dotknutým orgánom verejnej správy.

Prehľad postupnosti krokov prerokovania Správy o hodnotení k návrhu SD - Územný plán zóny Zečák, Bratislava - Lamač- ÚPN Z

Pozvánka na verejné prerokovanie strategického dokumentu Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán zóny Zečák , Bratislava – Lamač“, v súlade s §11 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Zmena termínu verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu návrhu Územného plánu zóny Zečák

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.