Zber odpadu s obsahom škodlivín

02.04.2021

Mestská časť Bratislava–Lamač v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, spoločnosťou ARGUSS, s.r.o., a spoločnosťou OLO, a.s., organizujú pre obvčyvateľov našej mestskej časti zber domového odpadu s obsahom škodlivín. Obyvatelia Lamač môcť odovzdať domový odpad s obsahom škodlivín do pristaveného vozidla spoločnosti ARGUSS, s.r.o. dňa 10.4.2021 (sobota) v čase od 10:30 do 12:30 na obratisku MHD na Segnároch.
Pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. budú preberať len od občanov – fyzických osôb - nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

*Staré náterové hmoty

*Odpadové rozpúšťadlá

*Pesticídy

*Oleje a tuky

*Batérie a akumulátory

*Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

*Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)

*Vyradené elektronické a elektrické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8:00 do 18:00

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom -, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.


Zber odpadu s obsahom škodlivín