Zápis do prvého ročníka na školský rok 2023/2024

10.03.2023

Zápis do prvého ročníka na školský rok 2023/2024

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ informuje o povinnom  zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2023/2024. Ten sa v našej Základnej škole na Malokarpatskom námestí 1 uskutoční:

V čase od 13. marca do 09. apríla 2023 formou online prihlášky a následne prebehne aj prezenčne v Základnej škole, Malokarpatské námestie 1 v dňoch:


  • 21. apríla 2023 od 15:00 hod. do 18:00 hod.
  • 22. apríla 2023 od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Podľa platnej legislatívy sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia šiesty rok veku a dosiahli školskú spôsobilosť, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj rodičia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
   Na zápis je potrebné prihlásiť aj zdravotne znevýhodnené deti a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie alebo prijali ďalšie opatrenia.

Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  základná škola vyžaduje osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). 

Pri zápise prosím predložte tieto dokumenty: 

*Občiansky preukaz

*Rodný list či výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa

*Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Bližšie informácie vám podá priamo základná škola, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Lamač. Všetky kontakty nájdete na jej webovej stránke.  

Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zápis do prvého ročníka na školský rok 2023/2024

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.