Vrecový zber triedeného odpadu - 3. etapa

07.07.2021

Od 5. 7. 2021 sa začal rozvoz vriec a informačných letákov pre zber triedeného odpadu z rodinných domov v siedmich zostávajúcich MČ: Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo. 
Od pondelka 5. júla 2021 zabezpečí OLO a.s. distribúciu vriec a letákov s informáciami k tretej etape vrecového zberu triedeného odpadu pre sedem novozapojených mestských častí Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Harmonogram distribúcie vriec a letákov:

MČ Lamač
 
Termín: 2. – 7. 8. 2021

Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac sád vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec nájdete v tabuľke na stránke OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/ alebo na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/harmonogram-zberu-triedeneho-odpadu-2021-pre-rodinne-domy-v-mestskych-castiach-v-prvej-etape

Leták pre všetky mestské časti nájdete na stránke OLO alebo na miestnom úrade našej  mestskej časti.
Na základe prieskumu z prvej etapy vrecového zberu triedeného odpadu spoločnosť OLO navýšila počet modrých vriec na papier a počet žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. Zvýšila tiež frekvenciu odvozu oboch komodít na dvakrát mesačne.
V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zbierať sa budú iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.
V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

Od augusta 2020 OLO spolu s hlavným mestom sledovala  správnosť triedenia a čistotu vytriedeného odpadu, čistotu okolia na bývalých zberných hniezdach aj mieru zapojenia domácností do nového spôsobu zberu papiera a plastu.
Systém bol vyhodnotený ako úspešný, preto bol zavedený od februára 2021 v ďalších troch mestských častiach a od septembra 2021 sa spúšťa aj v zostávajúcich mestských častiach Bratislavy.
Z prieskumu spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností vyplýva, že až pre 76,8 % z opýtaných je systém vrecového zberu pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4 % z nich je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie. Tieto výsledky potvrdila aj následná analýza vzoriek odpadu z vriec zo zapojených mestských častí; znečistenie vytriedeného plastu bolo 11 %, čo je v porovnaní s kontajnerovým zberom pokles znečistenia o 71 %; pri papieri boli znečistené 4 % odpadu, čo je v porovnaní s kontajnerovým zberom pokles znečistenia
o 60 %.
Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.
Vrecový zber triedeného odpadu prináša nielen čistejšiu surovinu, vhodnejšiu na následnú recykláciu, ale aj čistejšie verejné priestory.


Vrecový zber triedeného odpadu - 3. etapa