Uznesenie Vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021

18.01.2021

Uznesenie Vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 

Vláda SR schválila návrh na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a s účinnosťou od 27. januára 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 27. januára 2021 v čase od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa. Toto obmedzenie končí uplynutím 7. februára 2021, pričom sa nevzťahuje napríklad na niekoľko situácií, v ktorých sa je však potrebné preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní:
*Na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť.
*Cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky
*Cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť
*Na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť. Ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak je táto osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ide o zdravotne ťažko postihnutú osobu, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, negatívny test nie je potrebný.
 *Na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia, cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia.

Negatívny výsledok testu nebudete potrebovať napríklad:
*Na cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia
*Na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť.
*Na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť.
*Na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť.
*Na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť.
Na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť.
*Cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť

Celé znenie uznesenia nájdete na tomto linku

Foto: Freepik.com

Uznesenie Vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021