Pravidlá a zmeny od 3. marca

28.02.2021

Nové sprísnené pravidlá pri zákaze pohybu by mali platiť od stredy 3. marca.
 Cieľom je v priebehu nasledujúcich troch týždňov (od 1. 3. do 21. 3. 2021) znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií


*Opatrenie 1
 Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

• zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti

• zvýšiť kompenzácie výpadku príjmu s cieľom zlepšiť dodržiavanie opatrení, napr. zvýšiť výšku a

dostupnosť pandemickej PN a OČR

• zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény

• zaviesť e-karanténu hneď ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia

• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických

opatrení

• výrazne zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi PZ SR

• nasadiť maximálny počet príslušníkov OSSR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení

• vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi MP a OP

• zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych

prípadov

• vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni


*Opatrenie 2
 Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19

• pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „CESTA

PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných

pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie

• pre všeobecných lekárov aktualizovať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta,

upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s

pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19

• umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením

kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC

• požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti

lekárov prvého kontaktu

• zaviesť kontrolu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára

• upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a

prítomnosti SARS-CoV2-špecifických protilátok

• vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a

ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi

• podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku

• urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie


*Opatrenie 3
 Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

• zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od

15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú

rúško)

• dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej

ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu

• umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a

ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta


*Opatrenie 4

 Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

• zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná

• vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia

• zabezpečiť kompenzácie ekonomického dopadu opatrení na zamestnávateľov na dobu obmedzenia

činnosti a/alebo uzatvorenia

• zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa

s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce

• zachovať možnosť predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s

nevyhnutným prezenčným výkonom práce


*Opatrenie 5
 Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických

opatrení na pracovisku

• umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie

vhodných, vopred validovaných testov

• distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať RT-qPCR testom


*Opatrenie 6
 Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

• zrušiť výnimku, ktorá povoľuje COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel

(vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne

• zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu. V prípade obyvateľov mesta Bratislava s

možnosťou vychádzok v rámci kraja a v prípade obyvateľov mesta Košice s možnosťou vychádzok aj

do okresu Košice okolie.

• obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00,

• v čase od 20:00 do 01:00 zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon

práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie


*Opatrenie 7

Sprísnenie hraničného režimu

• sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica

• zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných

krajín (najlepšie s možnosťou testovania priamo na hraničnom prechode) a zachovať platnosť

ostatných podmienok hraničného režimu

• zaviesť e-karanténu do konca apríla 2021 (zodpovední: Ministerstvo hospodárstva SR a NCZI)

• po zavedení e-karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou


*Opatrenie 8
 Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2

• urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu

testovania a cieľových skupín

• zacieliť testovanie na osoby s príznakmi, na osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách (napr.

pracoviská, školy, atď)

• urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne

• realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí

a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia

• raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a

juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov

 

*Opatrenie 9

Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatu

• čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a

postupov overených v praxi v zahraničí

• Aktualizovať Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami


Opatrenie 10
 Zlepšenie komunikácie

• zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia

• v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne

navrhovaných opatrení na základe indikátorov:

           *    pokles mobility (podľa údajov z Google, Apple, Waze),

           *    pokles % pozitivity PCR testov,

           *    pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,

           *    záchyt výskytu nových variantov/mutácií.

Zdroj: Uznesenie vlády k novým opatreniam

Pravidlá a zmeny od 3. marca