Pravidlá a zmeny od 3. marca

Nové sprísnené pravidlá pri zákaze pohybu by mali platiť od stredy 3. marca.
 Cieľom je v priebehu nasledujúcich troch týždňov (od 1. 3. do 21. 3. 2021) znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií


*Opatrenie 1
 Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

• zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti

• zvýšiť kompenzácie výpadku príjmu s cieľom zlepšiť dodržiavanie opatrení, napr. zvýšiť výšku a

dostupnosť pandemickej PN a OČR

• zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény

• zaviesť e-karanténu hneď ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia

• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických

opatrení

• výrazne zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi PZ SR

• nasadiť maximálny počet príslušníkov OSSR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení

• vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi MP a OP

• zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych

prípadov

• vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni


*Opatrenie 2
 Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19

• pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „CESTA

PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných

pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie

• pre všeobecných lekárov aktualizovať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta,

upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s

pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19

• umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením

kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC

• požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti

lekárov prvého kontaktu

• zaviesť kontrolu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára

• upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a

prítomnosti SARS-CoV2-špecifických protilátok

• vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a

ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi

• podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku

• urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie


*Opatrenie 3
 Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

• zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od

15. marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí do ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú

rúško)

• dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej

ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu

• umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a

ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta


*Opatrenie 4

 Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

• zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná

• vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia

• zabezpečiť kompenzácie ekonomického dopadu opatrení na zamestnávateľov na dobu obmedzenia

činnosti a/alebo uzatvorenia

• zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa

s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce

• zachovať možnosť predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s

nevyhnutným prezenčným výkonom práce


*Opatrenie 5
 Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

• zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických

opatrení na pracovisku

• umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2x do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie

vhodných, vopred validovaných testov

• distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať RT-qPCR testom


*Opatrenie 6
 Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

• zrušiť výnimku, ktorá povoľuje COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel

(vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne

• zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu. V prípade obyvateľov mesta Bratislava s

možnosťou vychádzok v rámci kraja a v prípade obyvateľov mesta Košice s možnosťou vychádzok aj

do okresu Košice okolie.

• obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00,

• v čase od 20:00 do 01:00 zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon

práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie


*Opatrenie 7

Sprísnenie hraničného režimu

• sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica

• zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných

krajín (najlepšie s možnosťou testovania priamo na hraničnom prechode) a zachovať platnosť

ostatných podmienok hraničného režimu

• zaviesť e-karanténu do konca apríla 2021 (zodpovední: Ministerstvo hospodárstva SR a NCZI)

• po zavedení e-karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou


*Opatrenie 8
 Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2

• urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu

testovania a cieľových skupín

• zacieliť testovanie na osoby s príznakmi, na osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách (napr.

pracoviská, školy, atď)

• urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne

• realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí

a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia

• raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a

juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov

 

*Opatrenie 9

Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatu

• čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a

postupov overených v praxi v zahraničí

• Aktualizovať Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami


Opatrenie 10
 Zlepšenie komunikácie

• zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia

• v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne

navrhovaných opatrení na základe indikátorov:

           *    pokles mobility (podľa údajov z Google, Apple, Waze),

           *    pokles % pozitivity PCR testov,

           *    pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,

           *    záchyt výskytu nových variantov/mutácií.

Zdroj: Uznesenie vlády k novým opatreniam

Pravidlá a zmeny od 3. marca

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.