Oznámenie o výberových konaniach - Stupava

Mesto Stupava, Hlavná 1/24,  900 31  Stupava prijme do pracovného pomeru zamestnanca na  pozíciu Referent odpadového hospodárstva 

Informácie o pracovnom mieste:
miesto výkonu práce: Mesto Stupava,
druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou ďalšieho predĺženia, plný pracovný úväzok,
termín nástupu:                  ihneď, resp. podľa dohody,

Platové podmienky: 
budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.
Funkčný plat bude stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov minimálne 900,00 €  mesačne  v závislosti od praxe,  možnosť priznania osobného príplatku  a štvrťročných odmien.

Rámcová pracovná náplň:
zabezpečovanie nakladania s odpadmi na území mesta v súlade s platnými predpismi, výkon kontroly zariadení a činností potrebných pri nakladaní s odpadom, aplikovanie nových zákonov a vyhlášok týkajúcich sa nakladania s odpadom do praxe, spracovávanie analýz a návrhov na riešenia, zavádzanie efektívnych systémov do praxe s cieľom znižovať náklady na likvidáciu odpadu, vypracovávanie programu odpadového hospodárstva mesta a príslušných VZN mesta, príprava zmlúv s FO a PO na úseku odpadového hospodárstva, zastupovanie mesta v konaniach s orgánmi štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, vypracúvanie vyjadrení k zisteniam kontrolných orgánov a spracúvanie návrhov na prijatie nápravných opatrení, šetrenie a vybavovanie sťažností  FO a PO v rozsahu vecnej pôsobnosti, spolupráca pri príprave návrhov VZN a interných predpisov v rozsahu vecnej pôsobnosti, predpísané štatistické hlásenia na úseku odpadového hospodárstva, analýza cenových špecifikácií služieb a vývozné kalendáre, navrhované pre kalendárny  rok zmluvnými partnermi, plnenie úloh, ktoré pre neho vyplývajú zo všetkých platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov nadriadeného.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
*bezúhonnosť,
*vysokoškolské vzdelanie II.stupňa so zameraním na ochranu životného prostredia alebo technického zamerania,
*odborná prax aspoň 2 roky,
*znalosti legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy týkajúcej sa OH výhodou,
*komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
*ovládanie PC na používateľskej úrovni,
*vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov:
*písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
*profesijný životopis vrátane tel. a mailového kontaktu,
*kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
*súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte mailom alebo osobne  v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom  „ referent odpadového hospodárstva - NEOTVÁRAŤ“, alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

Kontakt: Monika Ivánková, 02 60200919, monika.ivankova@stupava.sk


Referent správy majetku

Mesto Stupava,  Hlavná 1/24,  900 31  Stupava prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: Referent   správy majetku 

Informácie o pracovnom mieste:
miesto výkonu práce: Mesto Stupava,
druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou ďalšieho predĺženia, plný pracovný úväzok,
termín nástupu:                  ihneď, resp. podľa dohody,

Platové podmienky: 
budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.
Funkčný plat bude stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov minimálne 900,00 €  mesačne  v závislosti od praxe,  možnosť priznania osobného príplatku  a štvrťročných odmien.

Rámcová pracovná náplň:
agenda správy majetku (zaradenie, vyradenie, odpisy, operatívna evidencia), zabezpečovanie inventarizácie, evidencia technickej dokumentácie spravovaných objektov, majetkovo právne vysporiadanie, prevody majetku, práca so znaleckými posudkami, geometrickými plánmi, softvérom na správu majetku, komunikácia s orgánmi verejnej správy ( najmä kataster, stavebný úrad, SPF a pod.)

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
*bezúhonnosť,
*minimálne úplné stredoškolské vzdelanie-odbor geodézia a kartografia, alebo vysokoškolské vzdelanie II.stupeň technického smeru,
*odborná prax aspoň 5 rokov,
*znalosti legislatívy: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, č. 446/2001 Z z. o majetku vyšších územných celkov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon, č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení.
*zodpovednosť za pridelenú oblasť, organizačné schopnosti, schopnosť samostatného myslenia a plánovanie, komunikatívnosť, flexibilita,
*ovládanie PC na pokročilej úrovni,
*vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov:
*písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
*profesijný životopis vrátane tel. a mailového kontaktu,
*kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
*súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte mailom, alebo osobne  v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom  „ referent správy majetku - NEOTVÁRAŤ“ , alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

Kontakt: Monika Ivánková, 02 60200919, monika.ivankova@stupava.skOznámenie o výberových konaniach - Stupava

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.