OLO - Na prelome rokov idú dva nepárne týždne za sebou - 53. týždeň roku 2020 strieda 1.týždeň 2021

17.12.2020

V zmysle Normy pre dátumové prvky a formáty je prvý týždeň roku ten, v ktorom sa nachádza štvrtok.

Keďže 1. 1. 2021 pripadá na piatok (53. týždeň roku 2020 – nepárny týždeň), prvý týždeň v roku 2021 je od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021.

Takáto situácia naposledy nastala pred tromi rokmi. OLO a.s. je pripravené vykonať služby pre občanov tak, aby sa odpad neprimerane nehromadil v okolí zberných nádob.

V snahe vyjsť v ústrety obyvateľkám a obyvateľom OLO a.s. zabezpečí odvoz odpadu so 14-dňovým intervalom odvozu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) nasledovne:

  • v prvom januárovom týždni roku 2021, teda od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021, bude vykonávať odvoz ZKO všetkých rodinných domov bez ohľadu na to, či majú nastavený harmonogram odvozu ZKO v párny alebo nepárny
  • následne od druhého týždňa 2021, teda od 11. 1. 2021 do 17. 1. 2021 bude odvoz ZKO vykonávaný pre párny týždeň.
OLO - Na prelome rokov idú dva nepárne týždne za sebou - 53. týždeň roku 2020 strieda 1.týždeň 2021