Májový zápis do materskej školy

06.04.2021

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ informuje o zápise detí do materskej školy na školský rok 2021/2022. Ten je stanovený termín od 1. mája 2021 do 15. mája 2021.

 
Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do materskej školy:

 •  Žiadosť je možné stiahnuť na stránke http://www.dietkykvietky.sk/
 • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa organizuje bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov elektronickou formou, a to zaslaním vyplnenej žiadosti (oskenovanej prípadne odfotenej; podmienkou je čitateľná podoba) na adresu: prihlasky@dietkykvietky.sk  Následne je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísať. Podpísanú žiadosť môžete poslať poštou na adresu: Materská škola Heyrovského č. 4, 841 03 Bratislava.  Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.
 •  Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiesteho roku veku.
 •  Prednostne sa prijímajú:
  a) deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávanie povinné
  b) deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania V prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie v materskej škole budú v rámci určených ostatných podmienok prijímania detí do materskej školy prednostne prijímané:
  c) deti, ktoré majú v MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do materskej školy
  d) deti, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava- Lamač.

Mestská časť Bratislava-Lamač je zriaďovateľom materskej školy Heyrovského 4 a jej elokovaných pracovísk materská škola Malokarpatské námestie 6 a materská školy Milana Šimečku 4 /MŠ Bory/. Tieto materské školy sú spádovými materskými školami pre deti s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Lamač. Povinné predprimárne vzdelávanie si plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. V žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok (2021/2022) má zákonný zástupca možnosť vybrať si jednu z vyššie uvedených materských škôl.
Bližšie informácie podá záujemcom Materská škola, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Lamač na telefónnom čísle 0948186496.

Zápis do materskej školy 2021/2022

Májový zápis do materskej školy