Lamač upratuje 2020 - veľkokapacitné kontajnery

09.06.2020

  1. Veľkokapacitné kontajnery (VKK) slúžia všetkým obyvateľom (nie sú pristavované pre potreby jednotlivca).
  2. VKK slúži na uloženie objemového odpadu z domácností ako je napríklad starý nábytok (postele, sedačky, kuchynské linky a pod.).
  3. Veľkoobjemný odpad musí byť rozložený, nie v celosti !!! (kvôli šetreniu miesta)
  4. Je zakázané preplňovať VKK (v prípade preplnenia nebudú vyvezené).
  5. Do VKK je prísne zakázané vhadzovať stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný a toxický odpad ako aj bioodpad.
  6. Každý občan je povinný dodržiavať čistotu a poriadok okolo miesta pristavenia.
  7. Každý občan je povinný konať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch) a tak isto v súlade s platným VZN MČ BA – Lamač č. 3/2009 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti.
  8. Každý občan, ktorý nedodrží platné normy a zákony môže byť pokutovaný.

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov na území mestskej časti Bratislava - Lamač 2020 (PDF)

Lamač upratuje 2020 - veľkokapacitné kontajnery