Aprílový zápis do prvého ročníka

12.03.2021

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ informuje o povinnom  zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2021/2022. Ten sa v našej Základnej škole na Malokarpatskom námestí 1 uskutoční v apríli.
V čase od 1. do 15. apríla to bude formou online prihlášky a, ak to dovolia pandemické opatrenia, následne prebehne aj prezenčne v termíne:
* piatok 16. apríla od 15:00 do 18:00 hod.
* sobota 17. apríla od 08:00 do 12:00 hod.

Podľa platnej legislatívy sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj rodičia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
Na zápis je potrebné prihlásiť aj zdravotne postihnuté deti a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie alebo prijali ďalšie opatrenia.

Pri zápise prosím preložte tieto dokumenty: 

*Občiansky preukaz

*Rodný list či výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa

*Podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Bližšie informácie vám podá priamo základná škola, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Lamač. Všetky kontakty nájdete na jej webovej stránke.  


Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zápis do 1. ročníkov

Aprílový zápis do prvého ročníka