Organizačný poriadok a štruktúra

Miestny úrad je výkonným orgánom starostu mestskej časti Bratislava-Lamač a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač. Miestny úrad nemá právnu subjektivitu.

Zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov miestneho zastupiteľstva. Plní tiež úlohy vyplývajúce mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. 

Organizáciu miestneho úradu, náplne činností útvarov miestneho úradu a počet zamestnancov mestskej časti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu, ktorý vydá starosta.

Mestské časti sa môžu dohodnúť na zriadení spoločného miestneho úradu alebo na vytvorení spoločného oddelenia alebo referátu dvoch alebo viacerých miestnych úradov na plnenie niektorých úloh pre dve alebo viac mestských častí; podrobnosti dohodnú starostovia v zmluve, ktorú musia schváliť miestne zastupiteľstvá.

Prácu miestneho úradu riadi prednosta.

Miestny úrad najmä:  

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňu písomností mestskej časti,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva,
 • pripravuje rozhodnutia starostu, vydávané v správnom konaní,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutia starostu, kontroluje ich plnenie a dodržiavanie,
 • usmerňuje po odbornej stránke miestne organizácie a zariadenia mestskej časti,
 • zabezpečuje správu zvereného majetku hlavného mesta a majetku mestskej časti,
 • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu, prenesených na mestskú časť.

Miestny úrad spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a s územne príslušnými orgánmi štátnej správy. 

Miestny úrad sa vnútorne člení na oddelenia, ktoré sú základnými organizačnými a riadiacimi útvarmi. Oddelenia sa môžu vnútorne členiť na referáty, ktoré sú nižšími organizačnými a riadiacimi útvarmi. 

Súčasťou  miestneho úradu je aj útvar miestneho kontrolóra, ktorý riadi a za ktorého činnosť zodpovedá miestny kontrolór.

Miestny úrad sa vnútorne člení na tieto organizačné a riadiace útvary:

Kancelária starostu, zástupcu starostu a prednostu

 • kancelária starostu, zástupcu starostu a prednostu 

Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

 • samostatný referát organizácie a klientskych služieb 
  • referát správy registratúrneho strediska
  • matričný úrad
  • referát ohlasovne pobytu a osvedčovania
  • referát pokladne
  • referát parkovacej politiky
  • podateľňa a správa registratúry
 • samostatný referát sociálnych služieb
  • referát sociálnych vecí
  • opatrovateľská služba Lamač
 • referát právnych služieb
 • referát služieb GIS

Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

 • referát územného rozvoja a investičnej činnosti
 • referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
 • referát správy majetku
 • samostatný referát údržby majetku a verejných priestranstiev
  • komunálne služby Lamač
  • zberné miesto Lamač

Oddelenie ekonomiky, školstva a projektového riadenia

 • samostatný referát rozpočtu a ekonomiky
  • referát účtovníctva a rozpočtu
  • referát správy daní a poplatkov
  • referát personalistiky a miezd
 • referát školstva a grantových schém
  • spoločné stravovanie Lamač
 • referát projektového riadenia
 • referát krízového riadenia

Oddelenie kultúry a komunikácie

 • referát kultúry a športu
 • referát komunikácie
 • referát činnosti odborných komisií a miestneho zastupiteľstva
 • miestna knižnica Lamač

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

 • referát územného konania a stavebného poriadku
 • referát pre ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a reklamných stavieb

Vedúci organizačných útvarov sú podriadení prednostovi miestneho úradu. Spolu so starostom mestskej časti tvoria vrcholový manažment úradu. Koordinujú, kontrolujú a hodnotia činnosť svojich zamestnancov.

Zodpovedajú za činnosť svojho útvaru, najmä za správnu a včasnú  realizáciu uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, ako i za dodržiavanie zákonov a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy. 

Vedúci oddelení, prípadne vedúci samostatných referátov sa zúčastňujú na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov a v prípade potreby na verejných zhromaždeniach obyvateľov mestskej časti.

Vedúci oddelení, vedúci samostatných referátov, vedúci referátov pri výkone svojej funkcie zodpovedajú najmä za:

 • riadenie práce oddelenia/referátu a kontrolu plnenia úloh,
 • riadenie, kontrolu a hodnotenie práce zamestnancov oddelenia/referátu, 
 • zabezpečovanie správnosti spracovania písomných materiálov,
 • informovanie zamestnancov o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných pre ich činnosť,
 • zabezpečovanie zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a vytváranie vhodných pracovných podmienok,
 • zabezpečovanie dodržiavania predpisov vzťahujúcich sa k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • zabezpečovanie pracovno-právnych a ostatných predpisov, smerníc a uznesení vzťahujúcich sa k činnosti oddelenia,
 • sledovanie a vedenie evidencie právnych predpisov, v nadväznosti na ne za dopĺňanie povinností  mestskej časti, ktoré v závislosti na ich obsahu spadajú do náplne činnosti ním riadeného oddelenia, a to na základe splnomocnenia obsiahnutého v záverečnom ustanovení,
 • stanovenie pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov a ich úpravu v závislosti od zmien právnych predpisov alebo iných právne významných skutočností.

Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač platná od 01. 03. 2022 - organigram úväzkov 

Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač platný od 01. 03. 2022

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.