Organizačný poriadok a štruktúra

Miestny úrad je výkonným orgánom starostu mestskej časti Bratislava – Lamač a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač. Miestny úrad nemá právnu subjektivitu.

Zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších poradných, iniciatívnych, výkonných a kontrolných orgánov miestneho zastupiteľstva. Plní tiež úlohy vyplývajúce mestskej časti zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. 

Organizáciu miestneho úradu, náplne činností útvarov miestneho úradu a počet zamestnancov mestskej časti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu, ktorý vydá starosta.

Mestské časti sa môžu dohodnúť na zriadení spoločného miestneho úradu alebo na vytvorení spoločného oddelenia alebo referátu dvoch alebo viacerých miestnych úradov na plnenie niektorých úloh pre dve alebo viac mestských častí; podrobnosti dohodnú starostovia v zmluve, ktorú musia schváliť miestne zastupiteľstvá.

Prácu miestneho úradu riadi prednosta.

Miestny úrad najmä:  

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňu písomností mestskej časti,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva,
 • pripravuje rozhodnutia starostu, vydávané v správnom konaní,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutia starostu, kontroluje ich plnenie a dodržiavanie,
 • usmerňuje po odbornej stránke miestne organizácie a zariadenia mestskej časti,
 • zabezpečuje správu zvereného majetku hlavného mesta a majetku mestskej časti,
 • •zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu, prenesených na mestskú časť.

Miestny úrad spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a s územne príslušnými orgánmi štátnej správy. 

Miestny úrad sa vnútorne člení na oddelenia, ktoré sú základnými organizačnými a riadiacimi útvarmi. Oddelenia sa môžu vnútorne členiť na referáty, ktoré sú nižšími organizačnými a riadiacimi útvarmi. 

Súčasťou  miestneho úradu je aj útvar miestneho kontrolóra, ktorý riadi a za ktorého činnosť zodpovedá miestny kontrolór.

Miestny úrad sa vnútorne člení na tieto organizačné a riadiace útvary:

Kancelária starostu a prednostu

 • kancelária starostu a prednostu
  • referát verejného poriadku
 • referát kultúry a športu
  • referát komunikácie
  • referát správy prevádzkových priestorov, pamiatok a pamätihodností
  • miestna knižnica Lamač
 • referát územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej činnosti
  • referát územného plánovania
 • referát dopravnej infraštruktúry

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

 • referát územného konania a stavebného poriadku
 • referát pre ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie 

Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

 • samostatný referát organizácie a klientskych služieb
  • referát organizácie
  • referát správy archívu
  • referát ohlasovne pobytu a overovania
  • referát pokladne
  • referát parkovacej politiky
  • podateľňa a správa registratúry
 • referát služieb GIS
 • referát právnych služieb
  • referát práva a internej legislatívy
  • referát predbežnej právnej ochrany
 • referát sociálnych vecí
  • opatrovateľská služba Lamač

Oddelenie správy majetku, grantových schém a životného prostredia

 • referát grantových schém a revitalizácie verejných priestranstiev
 • referát životného prostredia a odpadového hospodárstva
 • samostatný referát údržby majetku a verejných priestranstiev
  • referát správy majetku
  • komunálne služby Lamač
  • zberné miesto Lamač

Oddelenie vnútorných vzťahov a ekonomiky

 • samostatný referát rozpočtu a ekonomiky
  • referát účtovníctva
  • referát správy daní a poplatkov
 • samostatný Referát vnútorných vzťahov
  • referát ľudských zdrojov a miezd
  • referát prevádzky škôl, školských a predškolských zariadení
  • spoločné stravovanie

Vedúci organizačných útvarov sú podriadení prednostovi miestneho úradu. Spolu so starostom mestskej časti tvoria vrcholový manažment úradu. Koordinujú, kontrolujú a hodnotia činnosť svojich zamestnancov.

Zodpovedajú za činnosť svojho útvaru, najmä za správnu a včasnú  realizáciu uznesení miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, ako i za dodržiavanie zákonov a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy. 

Vedúci oddelení, prípadne vedúci samostatných referátov sa zúčastňujú na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a jeho orgánov a v prípade potreby na verejných zhromaždeniach obyvateľov mestskej časti.

Vedúci oddelení, vedúci samostatných referátov, vedúci referátov pri výkone svojej funkcie zodpovedajú najmä za:

 • riadenie práce oddelenia/referátu a kontrolu plnenia úloh,
 • riadenie, kontrolu a hodnotenie práce zamestnancov oddelenia/referátu, 
 • zabezpečovanie správnosti spracovania písomných materiálov,
 • informovanie zamestnancov o dôležitých skutočnostiach nevyhnutných pre ich činnosť,
 • zabezpečovanie zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a vytváranie vhodných pracovných podmienok,
 • zabezpečovanie dodržiavania predpisov vzťahujúcich sa k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • zabezpečovanie pracovno-právnych a ostatných predpisov, smerníc a uznesení vzťahujúcich sa k činnosti oddelenia,
 • sledovanie a vedenie evidencie právnych predpisov, v nadväznosti na ne za dopĺňanie povinností  mestskej časti, ktoré v závislosti na ich obsahu spadajú do náplne činnosti ním riadeného oddelenia, a to na základe splnomocnenia obsiahnutého v záverečnom ustanovení,
 • stanovenie pracovnej náplne jednotlivých zamestnancov a ich úpravu v závislosti od zmien právnych predpisov alebo iných právne významných skutočností.

Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Lamač platná od 01.10.2021 - organigram úväzkov 

Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Lamač platný od 01.10.2021