Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb


Vedúci Oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Mgr. Tomáš Pénzeš
E-mail: tomas.penzes@lamac.sk 


Súčasťou Oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb sú nasledovné referáty:

 • Samostatný referát organizácie a klientskych služieb

Mgr. Svetlana Maňová
vedúca Samostatného referátu organizácie a klientskych služieb

Silvia Magáthová
E-mail: parkovanie@lamac.sk silvia.magathova@lamac.sk

Bc. Hana Treglová
E-mail: podatelna@lamac.sk hana.treglova@lamac.sk

Gabriela Zelenáková
E-mail: overovanie@lamac.sk ohlasovna@lamac.sk gabriela.zelenakova@lamac.sk

Anna Dudová
E-mail: podatelna@lamac.sk anna.dudova@lamac.sk

 • Referát služieb GIS

Mgr. Rudolf Brídzik
E-mail: gis@lamac.sk; rudolf.bridzik@lamac.sk

 • Referát právnych služieb

Mgr. Tomáš Baran
E-mail: tomas.baran@lamac.sk 

 • Referát sociálnych vecí, ktorého súčasťou je Opatrovateľská služba Lamač

Tamara Filadelfiova
Koordinátorka opatrovateľskej služby
E-mail: socialne@lamac.sk tamara.filadelfiova@lamac.sk

Mgr. Veronika Kovárová
E-mail: veronika.kovarova@lamac.sk

Tu vybavíte:

Samostatný referát organizácie a klientskych služieb vykonáva overovanie podpisov a listín, plní úlohy súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu obyvateľov. Spracúva register obyvateľov, plní úlohu podateľne, zabezpečuje administratívnu agendu vyhradených parkovacích miest, spojenú s odstránením vrakov a dlhodobo odstavených vozidiel. Na danom úseku vedie pokladňu a vydáva rybárske lístky. Podieľa sa na organizačno-technickom zabezpečení volieb a sčítanie obyvateľov, bytov a domov.

Referát právnych služieb sa vyjadruje ku zmluvám a k iným právnym dokumentom, za mestskú časť a zodpovedá za právnu stránku zmlúv uzatváraných mestskou časťou. Posudzuje vnútorné právne normy mestskej časti ako napr. pokyny, smernice, príkazy, všetky poriadky miestneho úradu, napr. organizačný, pracovný, podpisový a pod.. Vyjadruje sa, posudzuje a spolupracuje s odbornými útvarmi pri tvorbe, zmene a zrušení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, resp. pripravuje podklady k návrhom (tvorbe) všeobecne záväzných nariadení, vybavuje žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Referát sociálnych vecí zabezpečuje odborné sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb, poskytovanie terénnych sociálnych služieb a úkonov v rámci kompetencií samosprávy v oblasti sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately.

Náplň pracovných činností:

Samostatný referát organizácie a klientskych služieb plní hlavne nižšie uvedené úlohy: 

 • vykonáva činnosti spojené s overovaním podpisov a listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,
 • komplexne zabezpečuje a vybavuje ucelenú odbornú agendu a plní úlohy súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje a spolupracuje podľa príslušných právnych predpisov na agende volieb do Národnej rady SR, orgánov samosprávy obcí, volieb prezidenta SR, referenda, volieb do orgánov vyšších územných celkov a volieb do Európskeho parlamentu,
 • spracúva údaje vzťahujúce sa na register obyvateľov mestskej časti a aktualizuje voličské zoznamy
 • podieľa sa na organizačno-technickom zabezpečení volieb
 • zúčastňuje sa na príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v mestskej časti v stanovenom roku podľa nariadenia Štatistického úradu Slovenskej republiky
 • zabezpečuje plnenie úloh podateľne, eviduje došlú i odoslanú poštu v predpísanej písomnej a elektronickej podobe,
 • zabezpečuje expedíciu pošty odchádzajúcej z jednotlivých oddelení, referátov, starostu, kancelárie starostu a prednostu a zástupcu starostu,
 • zabezpečuje agendu vydávania parkovacích povolení,
 • zabezpečuje agendu spojenú s odstránením vrakov a dlhodobo odstavených vozidiel,
 • vedie pokladňu a všetky operácie s ňou spojené, o.i. zabezpečuje spracovanie hotovostných finančných prostriedkov, vykonáva pokladničné operácie, vedie pokladničnú knihu, zodpovedá za úplnosť pokladničných dokladov,
 • vedie evidenciu a vydáva rybárske lístky.

V oblasti vnútornej správy a právnych služieb zabezpečuje najmä:

 • vyhotovenie, zápisníc a uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva, archivuje kompletné materiály z rokovaní týchto orgánov;
 • sledovanie a vyhodnocovanie informácií o zložení a činnosti volených orgánov;
 • styk s poslancami, poskytuje im informácie a odbornú pomoc pri výkone ich funkcie;
 • evidenciu a vybavovanie návrhov, pripomienok a interpelácií poslancov;
 • evidenciu všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a vnútorných predpisov mestskej časti a miestneho úradu;
 • podávanie podnetov príslušnému orgánu na začatie priestupkového konania pri porušení všeobecne záväzného nariadenia fyzickými osobami;
 • správne konanie s právnickými osobami a s fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie vo veci správnych deliktov za porušenie všeobecne záväzných nariadení, zákona o Bratislave a osobitných zákonov;
 • správne konanie vo veci správnych deliktov a priestupkové konanie voči fyzickým osobám za porušenie osobitných zákonov;
 • posudzovanie podnetov občanov na ochranu proti zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka a v tejto veci uskutočňuje správne konanie;
 • vymáhanie uložených povinností prostredníctvom správnej exekúcie v zmysle správneho poriadku alebo súdneho exekútora;
 • vedenie evidencie prejednávaných priestupkov;
 • prípravu všeobecne záväzných nariadení;
 • agendu v súvislosti s preskúmavaním neprávoplatných a právoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní o správnom delikte alebo priestupkovom konaní súdmi alebo príslušnými orgánmi verejnej správy;
 • podania na súdy, prokuratúru a na príslušné orgány štátnej a verejnej správy;
 • vypracovanie zmlúv a dohôd, vrátane dojednávania zmluvných podmienok;
 • vypracovanie rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk, pripomienok, podkladov a návrhov právneho charakteru, podľa potrieb vyplývajúcich z plnenia konkrétnych pracovných úloh;

V oblasti zmluvných vzťahov a správy majetku zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • evidenciu zmluvných vzťahov súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku;
 • predpisovanie platobných povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a sleduje ich úhrady;
 • evidenciu pohľadávok súvisiacich s nájmom a správou nehnuteľného majetku;
 • evidenciu záväzkov súvisiacich so správou nehnuteľného majetku a ich vysporiadanie;
 • evidenciu platobných povinností vyplývajúcich z odpredaja hnuteľného a nehnuteľného majetku a sledovanie ich plnenia;
 • evidenciu platobných povinností vyplývajúcich z porušenia zmluvných podmienok a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti;

V  oblasti sociálnej posudkovej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
 • výkon poradenstva pri riešení sociálnych problémov obyvateľov;

V  oblasti sociálnych služieb a komunitného rozvoja zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • mapovanie aktuálnej siete a evidenciu databázy mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich sociálne, zdravotné a charitatívne služby obyvateľom mestskej časti;
 • zabezpečuje vypracúvanie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti a podklady pre tvorbu a realizáciu komunitných projektov a programov v sociálno-zdravotnej oblasti;
 • utváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja;
 • výkon poradenstva pri riešení sociálnych problémov obyvateľov;
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej, charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti;
 • komunitné plánovanie;
 • poskytovanie dotácií na stravu a školské pomôcky podľa zákona č. 544/2010 Z. z.,
 • organizovanie voľno časových aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov v mestskej časti.

V  oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • odborné sociálne poradenstvo;
 • posudzovanie a vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu;
 • prípravu rozhodnutí pri odkázanosti, zániku odkázanosti a zmene stupňa odkázanosti na sociálnu službu;
 • poskytovanie terénnych sociálnych služieb;
 • vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu službu;
 • vedenie evidencie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a evidencie prijímateľov sociálnych služieb;
 • spracúvanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb;
 • evidenciu občanov, ktorým sa poskytuje sociálna pomoc a poradenstvo;
 • terénnu sociálnu prácu, prešetrovanie pomerov u žiadateľov o poskytovanie finančnej a vecnej pomoci;
 • agendu príspevkov na stravovanie dôchodcov a evidenciu stravníkov;
 • agendu pochovávania zomrelých občanov na trovy mestskej časti;
 • agendu súvisiacu s poskytovaním dotácie pre deti v hmotnej núdzi;
 • pochovávanie neznámych osôb bez príbuzných, ktorí zomreli na území mestskej časti;
 • sociálnu pomoc starobným a invalidným dôchodcom;
 • poskytovanie poradenstva a jednorazových dávok pre dôchodcov a invalidných dôchodcov;
 • životné jubileá občanov mestskej časti;
 • stravovanie dôchodcov;
 • organizovanie voľno časových aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov mestskej časti;
 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej, charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti;
 • starostlivosť o nesvojprávnych občanov;
 • sociálnu, výchovnú a poradenskú činnosť o osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť a ťažko prispôsobivých;
 • poskytovanie poradenstva a jednorazových dávok ľuďom bez prístrešia a osamelým občanom;
 • prešetrenie pomerov u žiadateľov o jednorazovú dávku.

V  oblasti sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • opatrenia sociálnoprávnej ochrany (ďalej len „SPO“) a sociálnej kurately vyplývajúce z prenesených kompetencií Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy;
 • odborné sociálne poradenstvo v rámci SPO a sociálnej kurately;
 • poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom SPO pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov, sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení SPO;
 • evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia SPO;
 • príjem prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu (zákon o prídavku na dieťa);
 • funkciu opatrovníka fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej súd rozhodnutím obmedzil spôsobilosť na právne úkony;
 • funkciu kolízneho opatrovníka a funkciu osobitného príjemcu, funkciu  opatrovníka podľa osobitného predpisu, na základe rozhodnutia súdu;
 • poskytovanie súčinnosti súdu pri vykonávaní dohľadu, ktorý súd určil na výchovu maloletého dieťaťa;
 • sociálnu starostlivosť o rodiny s deťmi;
 • poradenstvo v sociálnej problematike rodiny;
 • poskytovanie jednorazových dávok – sociálna výpomoc rodinám s deťmi;
 • náhradný príjemca prídavkov na deti – záškoláctvo, nestarostlivosť rodičov;
 • riešenie problematiky záškoláctva a požívania alkoholu mladistvých v súčinnosti so školským a priestupkovým oddelením;
 • organizovanie voľno časových aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov v mestskej časti;
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej, charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti