Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Vedúci Oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

Mgr. Tomáš Pénzeš
E-mail: tomas.penzes@lamac.sk

Súčasťou Oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb sú nasledovné referáty:

 • Samostatný referát organizácie a klientskych služieb pozostávajúci z referátu správy registratúrneho strediska, referátu ohlasovne pobytu a osvedčovania, referátu pokladne, referátu parkovacej politiky, podateľňe a správy registratúry

Gabriela Zelenáková
vedúca samostatného referátu organizácie a klientskych služieb
E-mail: overovanie@lamac.sk  ohlasovna@lamac.sk  parkovanie@lamac.sk  gabriela.zelenakova@lamac.sk

Bc. Hana Treglová
E-mail: podatelna@lamac.sk hana.treglova@lamac.sk

Hana Lešniaková
E-mail: podatelna@lamac.sk  hana.lesniakova@lamac.sk

Bc. Iveta Hlaváčová
E-mail: podatelna@lamac.sk  iveta.hlavacova@lamac.sk

 • Samostatný referát sociálnych služieb, ktorého súčasťou je referát sociálnych vecí a opatrovateľská služba Lamač

Tamara Filadelfiová
vedúca samostatného referátu sociálnych služieb a koordinátorka opatrovateľskej služby 
E-mail: socialne@lamac.sk tamara.filadelfiova@lamac.sk

Olena Balva
E-mail: socialne@lamac.sk; olena.balva@lamac.sk 

 • Referát právnych služieb 

E-mail: pravne@lamac.sk

 • Referát služieb GIS

E-mail: gis@lamac.sk

Tu vybavíte:

Samostatný referát organizácie a klientskych služieb vykonáva overovanie podpisov a listín, plní úlohy súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu obyvateľov. Spracúva register obyvateľov, plní úlohu podateľne, zabezpečuje administratívnu agendu vyhradených parkovacích miest, spojenú s odstránením vrakov a dlhodobo odstavených vozidiel. Na danom úseku vedie pokladňu a vydáva rybárske lístky. Podieľa sa na organizačno-technickom zabezpečení volieb a sčítanie obyvateľov, bytov a domov.

Referát právnych služieb sa vyjadruje ku zmluvám a k iným právnym dokumentom, za mestskú časť a zodpovedá za právnu stránku zmlúv uzatváraných mestskou časťou. Posudzuje vnútorné právne normy mestskej časti ako napr. pokyny, smernice, príkazy, všetky poriadky miestneho úradu, napr. organizačný, pracovný, podpisový a pod.. Vyjadruje sa, posudzuje a spolupracuje s odbornými útvarmi pri tvorbe, zmene a zrušení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, resp. pripravuje podklady k návrhom (tvorbe) všeobecne záväzných nariadení, vybavuje žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Referát sociálnych vecí zabezpečuje odborné sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb, poskytovanie terénnych sociálnych služieb a úkonov v rámci kompetencií samosprávy v oblasti sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately.

Náplň pracovných činností:

Samostatný referát organizácie a klientskych služieb plní hlavne nižšie uvedené úlohy: 

 • vykonáva činnosti spojené s overovaním podpisov a listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,
 • komplexne zabezpečuje a vybavuje ucelenú odbornú agendu a plní úlohy súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu obyvateľov podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje a spolupracuje podľa príslušných právnych predpisov na agende volieb do Národnej rady SR, orgánov samosprávy obcí, volieb prezidenta SR, referenda, volieb do orgánov vyšších územných celkov a volieb do Európskeho parlamentu,
 • spracúva údaje vzťahujúce sa na register obyvateľov mestskej časti a aktualizuje voličské zoznamy
 • podieľa sa na organizačno-technickom zabezpečení volieb
 • zúčastňuje sa na príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v mestskej časti v stanovenom roku podľa nariadenia Štatistického úradu Slovenskej republiky
 • zabezpečuje plnenie úloh podateľne, eviduje došlú i odoslanú poštu v predpísanej písomnej a elektronickej podobe,
 • zabezpečuje expedíciu pošty odchádzajúcej z jednotlivých oddelení, referátov, starostu, kancelárie starostu a prednostu a zástupcu starostu,
 • zabezpečuje agendu vydávania parkovacích povolení,
 • zabezpečuje agendu spojenú s odstránením vrakov a dlhodobo odstavených vozidiel,
 • vedie pokladňu a všetky operácie s ňou spojené, o.i. zabezpečuje spracovanie hotovostných finančných prostriedkov, vykonáva pokladničné operácie, vedie pokladničnú knihu, zodpovedá za úplnosť pokladničných dokladov,
 • vedie evidenciu a vydáva rybárske lístky.

V oblasti vnútornej správy a právnych služieb zabezpečuje najmä:

 • vyhotovenie, zápisníc a uznesení zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva, archivuje kompletné materiály z rokovaní týchto orgánov;
 • sledovanie a vyhodnocovanie informácií o zložení a činnosti volených orgánov;
 • styk s poslancami, poskytuje im informácie a odbornú pomoc pri výkone ich funkcie;
 • evidenciu a vybavovanie návrhov, pripomienok a interpelácií poslancov;
 • evidenciu všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a vnútorných predpisov mestskej časti a miestneho úradu;
 • podávanie podnetov príslušnému orgánu na začatie priestupkového konania pri porušení všeobecne záväzného nariadenia fyzickými osobami;
 • správne konanie s právnickými osobami a s fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie vo veci správnych deliktov za porušenie všeobecne záväzných nariadení, zákona o Bratislave a osobitných zákonov;
 • správne konanie vo veci správnych deliktov a priestupkové konanie voči fyzickým osobám za porušenie osobitných zákonov;
 • posudzovanie podnetov občanov na ochranu proti zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka a v tejto veci uskutočňuje správne konanie;
 • vymáhanie uložených povinností prostredníctvom správnej exekúcie v zmysle správneho poriadku alebo súdneho exekútora;
 • vedenie evidencie prejednávaných priestupkov;
 • prípravu všeobecne záväzných nariadení;
 • agendu v súvislosti s preskúmavaním neprávoplatných a právoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní o správnom delikte alebo priestupkovom konaní súdmi alebo príslušnými orgánmi verejnej správy;
 • podania na súdy, prokuratúru a na príslušné orgány štátnej a verejnej správy;
 • vypracovanie zmlúv a dohôd, vrátane dojednávania zmluvných podmienok;
 • vypracovanie rozhodnutí, vyjadrení, stanovísk, pripomienok, podkladov a návrhov právneho charakteru, podľa potrieb vyplývajúcich z plnenia konkrétnych pracovných úloh;

V oblasti zmluvných vzťahov a správy majetku zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • evidenciu zmluvných vzťahov súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku;
 • predpisovanie platobných povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a sleduje ich úhrady;
 • evidenciu pohľadávok súvisiacich s nájmom a správou nehnuteľného majetku;
 • evidenciu záväzkov súvisiacich so správou nehnuteľného majetku a ich vysporiadanie;
 • evidenciu platobných povinností vyplývajúcich z odpredaja hnuteľného a nehnuteľného majetku a sledovanie ich plnenia;
 • evidenciu platobných povinností vyplývajúcich z porušenia zmluvných podmienok a všeobecne záväzných nariadení mestskej časti;

V  oblasti sociálnej posudkovej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti pre oblasť sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
 • výkon poradenstva pri riešení sociálnych problémov obyvateľov;

V  oblasti sociálnych služieb a komunitného rozvoja zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • mapovanie aktuálnej siete a evidenciu databázy mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich sociálne, zdravotné a charitatívne služby obyvateľom mestskej časti;
 • zabezpečuje vypracúvanie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti a podklady pre tvorbu a realizáciu komunitných projektov a programov v sociálno-zdravotnej oblasti;
 • utváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja;
 • výkon poradenstva pri riešení sociálnych problémov obyvateľov;
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej, charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti;
 • komunitné plánovanie;
 • poskytovanie dotácií na stravu a školské pomôcky podľa zákona č. 544/2010 Z. z.,
 • organizovanie voľno časových aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov v mestskej časti.

V  oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • odborné sociálne poradenstvo;
 • posudzovanie a vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu;
 • prípravu rozhodnutí pri odkázanosti, zániku odkázanosti a zmene stupňa odkázanosti na sociálnu službu;
 • poskytovanie terénnych sociálnych služieb;
 • vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým je potrebné poskytnúť sociálnu službu;
 • vedenie evidencie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu a evidencie prijímateľov sociálnych služieb;
 • spracúvanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb;
 • evidenciu občanov, ktorým sa poskytuje sociálna pomoc a poradenstvo;
 • terénnu sociálnu prácu, prešetrovanie pomerov u žiadateľov o poskytovanie finančnej a vecnej pomoci;
 • agendu príspevkov na stravovanie dôchodcov a evidenciu stravníkov;
 • agendu pochovávania zomrelých občanov na trovy mestskej časti;
 • agendu súvisiacu s poskytovaním dotácie pre deti v hmotnej núdzi;
 • pochovávanie neznámych osôb bez príbuzných, ktorí zomreli na území mestskej časti;
 • sociálnu pomoc starobným a invalidným dôchodcom;
 • poskytovanie poradenstva a jednorazových dávok pre dôchodcov a invalidných dôchodcov;
 • životné jubileá občanov mestskej časti;
 • stravovanie dôchodcov;
 • organizovanie voľno časových aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov mestskej časti;
 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej, charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti;
 • starostlivosť o nesvojprávnych občanov;
 • sociálnu, výchovnú a poradenskú činnosť o osoby vyžadujúce osobitnú starostlivosť a ťažko prispôsobivých;
 • poskytovanie poradenstva a jednorazových dávok ľuďom bez prístrešia a osamelým občanom;
 • prešetrenie pomerov u žiadateľov o jednorazovú dávku.

V  oblasti sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • opatrenia sociálnoprávnej ochrany (ďalej len „SPO“) a sociálnej kurately vyplývajúce z prenesených kompetencií Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy;
 • odborné sociálne poradenstvo v rámci SPO a sociálnej kurately;
 • poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom SPO pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov, sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení SPO;
 • evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia SPO;
 • príjem prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu (zákon o prídavku na dieťa);
 • funkciu opatrovníka fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej súd rozhodnutím obmedzil spôsobilosť na právne úkony;
 • funkciu kolízneho opatrovníka a funkciu osobitného príjemcu, funkciu  opatrovníka podľa osobitného predpisu, na základe rozhodnutia súdu;
 • poskytovanie súčinnosti súdu pri vykonávaní dohľadu, ktorý súd určil na výchovu maloletého dieťaťa;
 • sociálnu starostlivosť o rodiny s deťmi;
 • poradenstvo v sociálnej problematike rodiny;
 • poskytovanie jednorazových dávok – sociálna výpomoc rodinám s deťmi;
 • náhradný príjemca prídavkov na deti – záškoláctvo, nestarostlivosť rodičov;
 • riešenie problematiky záškoláctva a požívania alkoholu mladistvých v súčinnosti so školským a priestupkovým oddelením;
 • organizovanie voľno časových aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov v mestskej časti;
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v sociálnej, charitatívnej a zdravotníckej starostlivosti

Oddelenie vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb

podatelna@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.