Oddelenie územného konania a stavebného poriadku


Vedúca Oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Ing. Vlastislava Rychtáriková

E-mail: stavebne@lamac.sk; vlastislava.rychtarikova@lamac.sk


Zamestnanci stavebného úradu

Ing. Veronika Demetrovičová

E-mail: veronika.demetrovicova@lamac.sk

Ing. Darina Homzová

E-mail: darina.homzova@lamac.sk

Ing. Monika Gremeňová

E-mail: monika.gremenova@lamac.sk

Tu vybavíte:

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v rozsahu stavebného zákona, plní tiež úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie, ohlasovanie drobných stavieb, súpisné orientačné čísla, adresné body a reklamné zariadenia.

Náplň pracovných činností:

Stavebný úrad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( „stavebný zákon“ ) vydáva:

  • oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác,
  • rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia,
  • stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavby pred jej dokončením, terénne úpravy, informačné, reklamné a propagačné zariadenia, predĺženie platnosti stavebného povolenia,
  • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní stavby, rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby, osvedčenie stavby,
  • povolenie na odstránenie stavby, nariadenie na odstránenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác,
  • záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona.

Stavebný úrad prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a terénnych úprav, reklamných zariadení.