Oddelenie ekonomiky, školstva a projektového riadenia

Riadenie Oddelenia ekonomiky, školstva a projektového riadenia spadá pod kompetenciu prednostky miestneho úradu

Mgr. Michaela Kövári Mrázová
E-mail: prednosta@lamac.sk  

Súčasťou Oddelenia ekonomiky, školstva a projektového riadenia sú nasledovné referáty: 

 • Samostatný Referát rozpočtu a ekonomiky

Bc. Katarína Šrobárová
vedúca Samostatného referátu rozpočtu a ekonomiky
E-mail: ekonomicke@lamac.sk; katarina.srobarova@lamac.sk

Súčasťou Samostatného referátu rozpočtu a ekonomiky sú nasledovné referáty:

 • Referát účtovníctva a rozpočtu

Helena Slobodová
E-mail: ekonomicke@lamac.sk; helena.slobodova@lamac.sk 

Zuzana Polášeková
E-mail: ekonomicke@lamac.sk; zuzana.polasekova@lamac.sk 

Ing. Miriama Petríková
E-mail: ekonomicke@lamac.sk; miriama.petrikova@lamac.sk

 • Referát správy daní a poplatkov

Linda Molnárová
E-mail: dane@lamac.sk; molnarova@lamac.sk 

 • Referát personalistiky a miezd

Bc. Katarína Šrobárová
E-mail: personalne@lamac.sk; katarina.srobarova@lamac.sk

Ing. Miriama Petríková
E-mail: personalne@lamac.sk; miriama.petrikova@lamac.sk

 • Referát školstva a grantových schém

Mgr. et Mgr. Hana Ifková
E-mail: skolstvo@lamac.sk; hana.ifkova@lamac.sk 

 • Súčasťou referátu školstva a grantových schém sú školské zariadenia stravovania (spoločné stravovanie Lamač)

Mirka Ducká
hlavný koordinátor prevádzok školského stravovania
E-mail: jedalen@lamac.sk

 • Referát krízového riadenia

E-mail: prednosta@lamac.sk

Tu vybavíte:

Samostatný Referát rozpočtu a ekonomiky zabezpečuje zostavenie a sledovanie rozpočtu mestskej časti, záverečného účtu ako aj výročných a monitorovacích správ. Zúčtováva finančné vzťahy, vykonáva vecnú a formálnu kontrolu účtovných dokladov a účtuje všetky príjmy a výdavky mestskej časti. Je správcom miestnych daní - daň za psa, užívanie verejného priestranstva, výherné a nevýherné automaty a tiež poplatku za rozvoj. Vystavuje odberateľské faktúry a eviduje knihu došlých faktúr. 

Referát školstva a grantových schém zabezpečuje úlohy mestskej časti ako zriaďovateľa základnej školy a školských zariadení na území mestskej časti. Zabezpečuje administratívnu podporu v rámci dotačných schém vytvorených mestskou časťou. 

Referát projektového riadenia zabezpečuje plánovanie a plnenie aktivít v rámci realizovaných projektov v spolupráci s projektovým manažérom prípadne ďalšími útvarmi úradu.

Referát krízového riadenia zabezpečuje činnosti, ktoré sa týkajú sledovania rizikových činiteľov, prevencie vzniku krízových situácií, plánovania, organizovania, uskutočňovania a kontroly činností určených na tvorbu podmienok na predchádzanie vzniku krízových situácií a na samotné riešenie krízových situácií.

Náplň pracovných činností:

Referát rozpočtu a ekonomiky zabezpečuje v oblasti miestnych daní a poplatkov najmä tieto úlohy:

 • výkon správy miestnych daní a poplatkov,
 • evidenciu daňovníkov a poplatníkov,
 • vyrubovanie miestnych daní a poplatkov,
 • vyzývanie daňovníkov a poplatníkov na splnenie oznamovacej  povinnosti,
 • sledovanie úhrad na miestnych daniach a poplatkoch,
 • vyzývanie daňovníkov a poplatníkov na zaplatenie nedoplatku,
 • príprava podkladov týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov do materiálov predkladaných miestnemu zastupiteľstvu,
 • plnenie ďalších povinností vyplývajúcich mestskej časti v oblasti miestnych daní a poplatkov zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zo štatútu,
 • agenda evidencie psov.

V oblasti rozpočtu a účtovníctva zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • zostavovanie rozpočtu mestskej časti, jeho rozpis a uskutočňovanie jeho schválených zmien,
 • návrhy a úpravu vnútornej štruktúry príjmov a výdavkov,
 • správu decentralizačných dotácií zo štátneho rozpočtu a štátnych mimorozpočtových fondov, poukazovanie na výdavkové účty rozpočtových organizácií, dotácie na činnosť, poukazovanie preddavkov na činnosť zariadení mestskej časti hospodáriacich so zvereným preddavkom,
 • odborné vedenie rozpočtových organizácií a zariadení mestskej časti v rozpočtovej oblasti,
 • rozbor a hodnotenie vývoja rozpočtového hospodárenia mestskej časti a správu mimorozpočtových peňažných fondov,
 • zostavovanie záverečného účtu mestskej časti.
 • vedenie účtovnej evidencie mestskej časti,
 • správu bankových účtov a platobný a zúčtovací styk s bankou,
 • metodické usmerňovanie rozpočtových organizácií a zariadení mestskej časti,
 • preverenie finančného vysporiadania rozpočtových organizácií, preddavkových zariadení,
 • zúčtovanie finančných vzťahov rozpočtových organizácií s rozpočtom mestskej časti,
 • zostavy účtovných závierok a výkazov a uzávierok.

V oblasti správy majetku vykonáva tieto činnosti:

 • vedie predpísanú evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mestskej časti ako aj nehnuteľného majetku v správe mestskej časti zvereného na základe zverovacích protokolov,
 • vedie predpísanú evidenciu hnuteľného majetku a zásob,
 • organizuje vyraďovanie a likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku. 

V personálnej a mzdovej oblasti sa zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • pracovnoprávnu agendu zamestnancov mestskej časti,
 • agendu súvisiacu s vyhľadávaním pracovníkov a obsadzovaním pracovných miest, spolupracuje pri organizovaní výberových konaní na obsadzovanie pracovných miest novými pracovníkmi.

Referát školstva a grantových schém zabezpečuje v oblasti školstva najmä tieto úlohy:

 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
 • príprava návrhov VZN na určenie školských obvodov a výšky povinného príspevku zákonného zástupcu na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania,
 • spracovanie a poskytovanie informácií na úseku školstva orgánom štátnej správy a verejnosti,
 • prerokovanie návrhov koncepčného zámeru rozvoja školy s riaditeľmi škôl,
 • hodnotenie riaditeľov materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť,
 • vedenie aktuálneho školského registra detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • príprava podkladov na vymenovanie a odvolanie riaditeľov škôl, ktoré sú v pôsobnosti mestskej časti,
 • vytváranie podmienok pre činnosť rady školy a rady školského zariadenia,
 • vybavovanie sťažností občanov, ktoré sa týkajú neprijatia detí do  materských škôl,
 • organizovanie a zabezpečenie tradičných podujatí mestskej časti – oceňovanie najlepších pedagógov a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
 • spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, Okresným úradom v Bratislave – odborom školstva v Bratislave pri spracovaní rozborov, prehľadov, štatistických hlásení, výkazov a iných požadovaných podkladov,
 • koordináciu podujatí pre školy,
 • administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

V oblasti spoločného stravovania zabezpečujú úlohy súvisiace s riadením a správou  v oblasti:

 • školského stravovania, výroby, výdaja a odbytu jedál a nápojov.

V oblasti dotačných schém zabezpečuje 

 • administratívnu podporu pri rozhodovacom procese pre rozdelenie dotačných schém vytvorených mestskou časťou.

V rámci projektového riadenia zabezpečuje

 • spracovanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z fondov EÚ a iných finančných mechanizmov (dotácie, granty a podobne) vrátane sumarizácie povinných príloh k žiadostiam o NFP 
 • sledovanie aktuálnych výziev a možnosti čerpania štrukturálnych fondov, dotácií a grantov a konzultovanie možnosti spracovania a predkladania projektových zámerov za mestskú časť
 • priebežný interný monitoring implementácie úloh, plánovaných aktivít a realizovaných projektov
 • spracovanie podkladov pre rozpočet a jeho čerpanie

Krízové riadenie zahŕňa činnosti 

 • v súvislosti s organizovaním a tvorbou podmienok na predchádzanie vzniku krízových situácií a samotné riešenie krízových situácií,
 • opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 v kompetencii samosprávy,
 • opatrenia týkajúce sa hromadného prílevu cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine,
 • cieľom je vytvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie či zmiernenie následkov mimoriadnych udalostí.


Oddelenie ekonomiky, školstva a projektového riadenia

ekonomicke@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.