Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Vedúca Oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Ing. Vlastislava Rychtáriková
E-mail: vlastislava.rychtarikova@lamac.sk

Súčasťou Oddelenia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku sú nasledovné referáty: 

 • Referát územného rozvoja a investičnej činnosti

Ing. et Ing. Miroslava Pokorná
E-mail: miroslava.pokorna@lamac.sk

E-mail: doprava@lamac.sk

 • Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Ing. Marek Poláš
E-mail: zivotne@lamac.sk; marek.polas@lamac.sk

 • Referát správy majetku

Milan Požgay
E-mail: hospodar@lamac.sk; milan.pozgay@lamac.sk

 • Samostatný referát údržby majetku a verejných priestranstiev, ktorého súčasťou sú Komunálne služby Lamač a Zberné miesto Lamač

Blažena Kusá
vedúca samostatného referátu údržby majetku a verejných priestranstiev
E-mail: komunalnesluzby@lamac.sk; hospodar@lamac.sk; ihriska@lamac.sk; blazena.kusa@lamac.sk;

Tu vybavíte:

Referát územného rozvoja a investičnej činnosti je poverený obstarávaním územnoplánovacími podkladmi a dokumentáciou. Obstaráva architektonické a urbanistické štúdie na investičné činnosti realizované mestskou časťou. Spolupracuje pri posudzovaní a vyhotovení stanovísk k zámerom, štúdiám projektovým dokumentáciám pre stavebné aktivity v mestskej časti v rámci územného konania. Zabezpečuje prípravu zadaní a projektov stavieb, ktorých investorom je mestská časť, spolupracuje  pri získaní podkladov a vyjadrení a povolení  v územnom konaní  pri stavbách vykonávaných mestskou časťou. Vydáva územnoplánovacie informácie. Podieľa sa na tvorbe krátkodobých a dlhodobých plánov a koncepcií dopravy na území mestskej časti. Obstaráva podklady, informácie a materiály pre návrhy riešení aktuálneho stavu v statickej a dynamickej doprave. Plní tiež úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva vykonáva prenesený výkon štátnej správy v I. stupni v rozsahu prenesenom zákonom a v súlade so štatútom Bratislavy. Vydáva rozhodnutia a vykonáva dozornú činnosť na úseku ochrany prírody na úrovni mestskej časti, sleduje stav nakladania s odpadmi a kontroluje dodržiavanie nariadení v oblasti dpadov. Zadáva a kontroluje práce s maloobjemovými košmi na uličné smeti, zabezpečuje vysýpanie smetných košov na psie exkrementy. Zabezpečuje činnosti súvisiace s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad z domácností, eviduje nedovolene uložený odpad („čierne skládky“) a zabezpečuje ich odstránenie. Zadáva deratizačné a dezinfekčné práce na verejných priestranstvách. Vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť v agende vzťahujúcej sa na problematiku ochrany prírody.

Referát správy majetku zabezpečuje úlohy súvisiace so správou a údržbou budov a objektov v majetku a správe mestskej časti.

Referát údržby majetku a verejných priestranstiev zabezpečuje úlohy súvisiace s údržbu verejnej a ostatnej zelene zverenej do správy mestskej časti, komunikácií III. a IV. triedy v letnom a zimnom období, údržbu detských ihrísk, športovísk pieskovísk, lavičiek a košov. 

Náplň pracovných činností:

V  oblasti územnoplánovacích činností a investičnej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • obstaráva územno-plánovacie podklady a územno-plánovaciu dokumentáciu,
 • obstaráva a spracúva architektonické a urbanistické zásady pre územný rozvoj a zástavbu mestskej časti,  zásady pre tvorbu regulatívov mestskej časti a regulatívov rozvoja jednotlivých lokalít pri rešpektovaní celomestských regulatívov územného rozvoja a v súlade s platným územným plánom hlavného mesta alebo v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou,
 • obstaráva, prerokúva a pripravuje na schvaľovanie územno-plánovaciu dokumentáciu mestskej časti a zón miestneho významu vymedzených v územnoplánovacej dokumentácii obce a  koncepcie rozvoja mestskej časti,
 • spracúva koncepciu územného rozvoja mestskej časti,
 • spolupracuje pri príprave architektonických súťaží a výberových konaní na riešenie urbanisticko - architektonických problémov v mestskej časti,
 • spolupracuje pri posudzovaní a vyhotovení stanovísk k zámerom, štúdiám a projektovým dokumentáciám pre stavebné aktivity v mestskej časti v rámci územného konania,
 • zabezpečuje prípravu zadaní a projektov stavieb, ktorých investorom je mestská časť, spolupracuje  pri získaní podkladov a vyjadrení a povolení  v územnom konaní  pri stavbách vykonávaných mestskou časťou,
 • sleduje súlad  investičnej výstavby s platným  územným plánom   hl. m. SR Bratislavy,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní inžinierskej  činnosti,  pri získaní podkladov a pri riešení majetkoprávnych vzťahov k pozemkom  a  pri  získaní vyjadrení a povolení  v územnom konaní, stavebnom konaní cez realizačný projekt až po vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne pri ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vykonávaných mestskou časťou,
 • informuje verejnosť a investorov o územnom rozvoji mestskej časti.

V  oblasti dopravy zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • prípravu rozhodnutí v pôsobnosti cestného správneho orgánu vo veciach týkajúcich sa miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií; vypracúva stanoviská mestskej časti v prípadoch týkajúcich sa miestnych komunikácií I. a II. triedy,
 • prípravu stanovísk a rozhodnutí k návrhom na uzávierky a obchádzky,
 • priestupkovú agendu na úseku dopravy a cestného hospodárstva podľa osobitných predpisov v rozsahu pôsobnosti mestskej časti,
 • tvorbu krátkodobých a dlhodobých plánov a koncepcií dopravy na území mestskej časti,
 • obstarávanie podkladov, informácií a materiálov pre návrhy riešení aktuálneho stavu v statickej a dynamickej doprave,
 • prípravu stanovísk k projektom organizácie miestnej hromadnej dopravy a zabezpečuje analýzy ekonomických dopadov dopravných riešení,
 • koordinačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti dopravnej politiky,
 • prípravu návrhov záväzných stanovísk k dopravným a líniovým stavbám,
 • výkon štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami III. a IV. triedy a účelovými komunikáciami,
 • vydávanie stanovísk k plánom opráv, veľkých opráv a investícií na cestách a miestnych komunikáciách na území mestskej časti,
 • organizovanie, koordináciu a plnenie parkovacej politiky,
 • správu, opravy a čistenie, vrátane odvozu vzniknutého odpadu, údržbu, zimnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy a vymedzených chodníkov a verejného priestranstva,
 • plnenie povinností mestskej časti vyplývajúcich zo štatútu a z platných právnych predpisov upravujúcich oblasť cestného hospodárstva,
 • vyjadrenie sa k osobitnému užívaniu verejného priestranstva,
 • prípravu a realizáciu investičných akcií a opravy komunikácií III. a IV triedy vo vlastníctve a v správe mestskej časti,
 • úlohy samosprávy súvisiace s výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • posudzovanie plánu investícií na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy,
 • úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.

V  oblasti životného prostredia zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • úlohy súvisiace s koncepciou tvorby a ochrany verejnej zelene zverenej mestskej časti,
 • úlohy súvisiace s povinnosťou utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mestskej  časti, pričom spolupracuje najmä s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a veterinárnou správou,
 • plnenie úloh prenesených na mestskú  časť na úseku ochrany životného prostredia (napr.  čistota ovzdušia, odpady),  poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a veterinárnej starostlivosti,
 • priestupkovú agendu na úseku ochrany životného prostredia, zelene, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a veterinárnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,
 • prípravu podkladov k stanoviskám k investičnej  činnosti z hľadiska tvorby a ochrany  životného prostredia,
 • prenesený výkon štátnej správy ochrany drevín v  I. stupni podľa osobitných predpisov,
 • starostlivosť o verejnú zeleň a zeleň v parkoch vrátane cestnej zelene a zelene vo vnútroblokoch,
 • štiepkovanie a kompostovanie,
 • deratizáciu,
 • prevádzku a údržbu fontán,
 • odvoz a likvidáciu odpadu, komunálneho odpadu z verejných priestranstiev vrátane dočisťovania,
 • opravy, údržbu a čistenie verejných sociálnych zariadení, parkov, detských ihrísk vrátane odvozu vzniknutého odpadu.

Vo veciach nakladania s odpadom a v rozsahu prenesenej kompetencie: 

 • zabezpečuje zber, prepravu a zneškodnenie objemných odpadov a drobných stavebných odpadov,
 • vyhotovuje harmonogram jeho zberu,
 • informuje občanov o spôsobe a čase zberu objemných odpadov a drobných stavebných odpadov,
 • spolupracuje s dodávateľom zabezpečujúcim odvoz a likvidáciu odpadu pri zbere separovaného odpadu z rodinnej zástavby (sklo, plasty, papier, železo),
 • informuje občanov formou letákov s harmonogramom tohto zberu odpadov,
 • informuje občanov cez médiá o jarnej a jesennej upratovacej zmene,
 • zabezpečuje zmluvne miesto skládky na odvoz odpadov, ktoré vznikajú pri údržbe parkov, trhovísk, zelene a odpadu z čistenia komunikácií,
 • kontroluje dodržiavanie ustanovení VZN hl. m. SR o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v súčinnosti s VZN MČ Bratislava - Lamač,
 • určuje kontajnerové stanovištia na umiestnenie nádob na odpad,
 • kontroluje stav čistoty v okolí kontajnerových stanovíšť,
 • upozorňuje správcov a Magistrát hl. m. SR na nedostatok kontajnerov,
 • kontroluje spôsob zapojenia sa občanov a podnikateľov do systému zberu odpadov,
 • spracováva štatistické údaje o množstve komunálneho odpadu za príslušný rok, sumarizuje ich a zasiela Magistrátu hl.m. SR,
 • vedie evidenciu odpadov produkovaných MČ a zasiela ich Magistrátu hl.m.SR.

Vo veciach dodržiavania podmienok držania psov na území MČ v zmysle zákona zabezpečuje a určuje:

 • plochy na voľný pohyb psov na území MČ,
 • miesta , kde je pohyb psov zakázaný,
 • verejné priestranstva na vodenie psov,
 • zabezpečuje umiestnenie košov na zber psích exkrementov a zákazových tabúľ,
 • spolupracuje pri návrhu VZN o podmienkach chovu psov na území MČ.

V oblasti správy športovísk a detských ihrísk zabezpečuje: 

 • realizáciu administratívne úkony súvisiace so správou a  revitalizáciou detských ihrísk v mestskej časti, podľa potreby spolupracuje s Referátom správy a údržby majetku na zabezpečení úloh agendy detských ihrísk. 

V oblasti správy majetku vykonáva najmä tieto činnosti: 

 • zabezpečuje úlohy súvisiace so správou a údržbou budov a objektov v majetku a správe mestskej časti, základných škôl, materských škôl,  
 • vytvára plán opráv a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku,  
 • zabezpečuje pravidelné vykonávanie revízií a odborných prehliadok,  
 • zabezpečuje opravy elektroinštalácií a bleskozvodov, vodoinštalácií, kúrenia, tlakových zariadení a pod.,
 • zabezpečuje vykonanie bežných opráv a údržby elektrických zariadení,
 • vedie technickú dokumentáciu budov vrátane bytov a nebytových priestorov,  
 • zabezpečuje ochranu majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, vrátane poistenia majetku,   
 • zabezpečuje integráciu a koordináciu úloh a povinností mestskej časti v oblasti CO a BOZP v súčinnosti s externými dodávateľmi služieb, spolupodieľa sa na správe CO skladov.

V  oblasti komunálnych služieb a údržby majetku a verejných priestranstiev zabezpečuje najmä tieto úlohy:

 • údržba verejnej zelene,
 • ošetrovanie stromov, kríkov, živých plotov, záhonov ruží, kvetín, a pod.,
 • odstraňovanie stariny, ruderálneho porastu, obrastov stromov, drevín bez pňa, drevín s pňom, odkvitnutých a odumretých časti ruží,
 • rez a tvarovanie živých plotov,
 • rez kríkov a presvetľovanie stromov, rez ruží, rez odumretých a suchých konárov, výrub suchých stromov,
 • drvenie orezaných vetví,
 • mulčovanie drevín, stromov, kríkov,
 • vyhrabávanie nečistôt z kríkových skupín, stromoradí, solitérov,
 • vyhrabávanie lístia, jeho zber, prepravu a odvoz na skládku,
 • vyplievanie záhonov kvetín, kríkov, vyplievanie drevín v skupinách, solitéroch,
 • výrub stromov na základe rozhodnutia,
 • náhradná výsadbu drevín za povolený výrub,
 • výrub drevín na základe požiadaviek referátu životného prostredia,
 • odburinenie záhonov, ruží, kvetín, drevín v skupinách v solitéroch nakyprením,
 • výsadba novej zelene, drevín, kríkov, kvetín,
 • osadenie betónových tvárnic a výsadbu zelene,
 • zálievka rastlín, drevín a kríkov vodou,
 • údržba trávnikov, kosenie, vyhrabávanie lístia a odpadu všetkého druhu,
 • výsadbu trávnikov, drevín, dovoz zeminy, prihnojovanie trávnikov a pod.
 • zabezpečenie ďalších činnosti spojených s údržbou a tvorbou zelene.
 • údržba komunikácií III. a IV. triedy v letnom a zimnom období plní najmä úlohy: 
 • vytrhávanie burín z obrubníkov, odstránenie nánosov z krajníc komunikácií ,
 • zametanie komunikácií a chodníkov ručne, kropenie komunikácií,
 • čistenie odpadu všetkého druhu,
 • odstránenie burín zo zámkovej dlažby,
 • vyprázdňovanie smetných košov,
 • zimná údržba podľa operačného plánu vypracovaného referátom dopravy,
 • odhŕňanie snehu z chodníkov a komunikácií ručne a mechanizmami, sekanie ľadu, posyp inertným materiálom, soľou,
 • čistenie kanalizačných vpustí a prechodov pre chodcov.
 • údržba detských ihrísk, pieskovísk, lavičiek a košov plní najmä úlohy:
 • čistenie pieskovísk prehrabávaním s odstraňovaním odpadu ,
 • zametanie, vytrhávanie burín z obrubníkov,
 • dovoz piesku, kropenie pieskovísk vodou,
 • drobné opravy a úpravy hracích prvkov a mobiliáru.Oddelenie dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a správy majetku

doprava@lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.