Kancelária starostu a prednostu


Vedúca Kancelárie starostu a prednostu

Mgr. Andrea Húšková

E-mail: kancelaria@lamac.sk  andrea.huskova@lamac.sk 


Súčasťou Kancelárie starostu a prednostu je nasledovný referát:

 • Referát verejného poriadku

David Zauška
E-mail: dispecing@lamac.sk; david.zauska@lamac.sk

Tu vybavíte:

Kancelária starostu a prednostu organizuje harmonogram pracovných stretnutí starostu a prednostky, zabezpečuje komunikáciu s obyvateľmi, pripravuje podklady na verejné vyhlásenia a prejavy zástupcov mestskej časti, zúčastňuje sa stretnutí starostu s občanmi a zabezpečuje komunikáciu aktivít organizovaných mestskou časťou a miestnym úradom. 

Referát verejného poriadku zabezpečuje posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej a protiprávnej činnosti, zvyšuje úroveň ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, života, zdravia a majetku a komunikáciu a spoluprácu medzi Policajným zborom SR, Mestskou políciou, samosprávou, štátnou správou, inými inštitúciami  a obyvateľmi. Činnosť zamestnancov Referátu verejného poriadku ako aj poverených zamestnancov pre výkon kontroly verejného poriadku vyčlenených pre tieto účely z iných organizačných útvarov riadi starosta. 

Náplň pracovných činností:

Kancelária starostu a prednostu zabezpečuje úlohy súvisiace s riadením a správou najmä:

 • zostavovanie návrhu pracovného programu starostu a prednostu; 
 • činnosti v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením rokovania miestneho zastupiteľstva,
 • styk s poslancami, poskytuje im informácie a odbornú pomoc pri výkone ich funkcie;
 • prehľad o rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva, eviduje zápisnice z rokovaní týchto komisií; 
 • úlohy súvisiace s plynulým chodom miestneho úradu pre výkonnú zložku mestskej časti ako aj aktivity s presahom dosiahnutia cieľov volených zástupcov mestskej časti;
 • organizáciu a koordináciu  kontrolnej  činnosti, podáva podnety na začatie priestupkového konania za porušenie verejného poriadku fyzickými osobami;
 • spoluprácu s Okrskovou stanicou mestskej polície pri  kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta a nariadení mestskej  časti, ukladania  a vyberania blokových pokút za priestupky proti verejnému poriadku, čistote a poškodzovania životného prostredia;
 • podávanie podnetov príslušnému orgánu na začatie priestupkového konania pri porušení všeobecne záväzného nariadenia fyzickými osobami;
 • správne konanie s právnickými osobami a s fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie pri porušení všeobecne záväzných nariadení;
 • posudzovanie podnetov občanov na ochranu proti zásahu do pokojného stavu a pripravuje príslušné rozhodnutia, aby bol obnovený predošlý stav;
 • agendu voľných pouličných aktivít;
 • priestupkovú agendu na úseku ochrany nefajčiarov a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov;
 • kontrolu verejných priestranstiev, objektov v správe/vlastníctve mestskej časti, detských ihrísk a športovísk;
 • v súčinnosti s príslušnými orgánmi samosprávy a štátnej správy zabezpečuje funkčný kamerový systém na území mestskej časti, podieľa sa na príprave a rozširovaní kamerového systému umiestneného na území mestskej časti a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z danej oblasti.