Kancelária starostu a prednostu


Vedúca Kancelárie starostu a prednostu

Mgr. Andrea Húšková

E-mail: kancelaria@lamac.sk  andrea.huskova@lamac.sk 


Tu vybavíte:

Kancelária starostu a prednostu organizuje harmonogram pracovných stretnutí starostu a prednostky, zabezpečuje komunikáciu s obyvateľmi, pripravuje podklady na verejné vyhlásenia a prejavy zástupcov mestskej časti, zúčastňuje sa stretnutí starostu s občanmi a zabezpečuje komunikáciu aktivít organizovaných mestskou časťou a miestnym úradom. 

Náplň pracovných činností:

Kancelária starostu a prednostu zabezpečuje úlohy súvisiace s riadením a správou najmä:

 • zostavovanie návrhu pracovného programu starostu a prednostu; 
 • činnosti v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením rokovania miestneho zastupiteľstva,
 • styk s poslancami, poskytuje im informácie a odbornú pomoc pri výkone ich funkcie;
 • prehľad o rokovaniach komisií miestneho zastupiteľstva, eviduje zápisnice z rokovaní týchto komisií; 
 • úlohy súvisiace s plynulým chodom miestneho úradu pre výkonnú zložku mestskej časti ako aj aktivity s presahom dosiahnutia cieľov volených zástupcov mestskej časti;
 • organizáciu a koordináciu  kontrolnej  činnosti, podáva podnety na začatie priestupkového konania za porušenie verejného poriadku fyzickými osobami;
 • spoluprácu s Okrskovou stanicou mestskej polície pri  kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta a nariadení mestskej  časti, ukladania  a vyberania blokových pokút za priestupky proti verejnému poriadku, čistote a poškodzovania životného prostredia;
 • podávanie podnetov príslušnému orgánu na začatie priestupkového konania pri porušení všeobecne záväzného nariadenia fyzickými osobami;
 • správne konanie s právnickými osobami a s fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie pri porušení všeobecne záväzných nariadení;
 • posudzovanie podnetov občanov na ochranu proti zásahu do pokojného stavu a pripravuje príslušné rozhodnutia, aby bol obnovený predošlý stav;
 • agendu voľných pouličných aktivít;
 • priestupkovú agendu na úseku ochrany nefajčiarov a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov;
 • kontrolu verejných priestranstiev, objektov v správe/vlastníctve mestskej časti, detských ihrísk a športovísk;
 • v súčinnosti s príslušnými orgánmi samosprávy a štátnej správy zabezpečuje funkčný kamerový systém na území mestskej časti, podieľa sa na príprave a rozširovaní kamerového systému umiestneného na území mestskej časti a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z danej oblasti.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.