Kontakty

Potrebujete poradiť, podať žiadosť, nahlásiť udalosť, pomôcť?
Kontaktujte nás na nižšie uvedených e-mailových adresách:


Klientske centrum Lamač

  • 02/647 80 065
  • 02/647 81 581

Centrum sociálnych služieb Lamač

  • 02/326 00 411

Senior linka Lamač

  • 0951 277 384

Dispečing Lamač (pohotovostná linka pre núdzové situácie)

  • 0948 337 317


KLIENTSKE CENTRUM LAMAČ

Naše Klientske centrum Lamač je vám k dispozícií na týchto e-mailových adresách, podľa situácie, ktorú chcete riešiť


KANCELÁRIA STAROSTU A PREDNOSTU

Kancelária starostu a prednostu je pre vás k dispozícií na adrese: kancelaria@lamac.sk. Spojí sa s vami vedúca tejto kancelárie a navrhne spôsob riešenia vašej žiadosti. Primárny a rýchlejší spôsob komunikácie je však vašu požiadavku adresovať priamo na adresu podľa oblasti ktorú riešite, prípadne ak ste  v týchto kontaktoch nenašli cieľovú adresu pošlite váš e-mail na: podatelna@lamac.sk


DANE A POPLATKY

Riešite daň za psa, záber verejného priestranstva, poplatok za rozvoj či inú povinnú platbu voči samospráve? Napíšte nám na adresu: dane@lamac.sk


CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LAMAČ

Centrum sociálnych služieb Lamač je vám k dispozícií na adrese: socialne@lamac.sk. Môžete sa na nás obrátiť ak potrebujete poradiť s umiestnením do sociálneho zariadenia, stravovaním pre seniorov, poskytujeme sociálne poradenstvo, opatrovanie v domácnosti, posudkovú činnosť pre rozhodnutia o odkázanosti klienta na sociálnu službu a pomoc pre ľudí v núdzi.


STAVEBNÝ ÚRAD

Zamestnanci stavebného úradu sú k dispozícií na adrese: stavebne@lamac.sk


VNÚTORNÁ SPRÁVA

Ak ste nájomcom v priestoroch, ktorých prenajímateľom je mestská časť a potrebujete riešiť zmluvné podmienky, prípadne iné právne náležitosti zmluvného vzťahu obráťte sa so svojou žiadosťou na adresu: vnutornasprava@lamac.sk


HOSPODÁRSKA SPRÁVA

Referát správy majetku, ktorý zabezpečuje starostlivosť o nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo správe mestskej časti je vám k dispozícií.  Napíšte na adresu: hospodar@lamac.sk


DISPEČING LAMAČ

Potrebujete nahlásiť mimoriadnu udalosť mimo klientskych hodín miestneho úradu? Pre nahlasovanie mimoriadnych udalostí týkajúcich sa zimnej údržby, poškodenia miestnych komunikácií III. a IV triedy v správe mestskej časti Bratislava-Lamač

  • Napíšte nám na adresu: dispecing@lamac.sk; prípadne volajte na mobilné číslo 0948 337 317
  • Počas klientskych hodín miestneho úradu je aktívna adresa: doprava@lamac.sk

Ste nájomcom priestorov, ktoré vlastní mestská časť a potrebujete nahlásiť poruchy, havarijný stav objektu, prípadne iné poškodenie majetku vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Lamač mimo klientskych hodín miestneho úradu?


ÚZEMNÝ ROZVOJ

Potrebujete územnoplánovaciu informáciu o budúcom využití územia, resp. parcely z hľadiska platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, navrhované funkčné využitie, záväzné regulatívy a obmedzenia pre realizáciu výstavby v danom území? Informáciu vám poskytneme na adrese: uzemnyrozvoj@lamac.sk

DOPRAVA

Zvláštne užívanie komunikácie, vjazd do územia, kolízne situácie v statickej alebo dynamickej doprave na území mestskej časti. Napíšte nám na: doprava@lamac.sk

Hlásenia ohľadne nutnosti výmeny resp. úpravy časti vozovky z dôvodu jej poškodenia hláste na: vytlky@lamac.sk


ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Témy týkajúce sa životného prostredia adresujte podľa zamerania na nižšie uvedené adresy:


KOMUNÁLNE SLUŽBY LAMAČ

Podnety na údržbu verejných priestranstiev či už v letnej alebo zimnej sezóne je potrebné adresovať na adresu: komunalnesluzby@lamac.sk. Vedúca tohto úseku sa bude nimi zaoberať.


DETSKÉ IHRISKÁ

Vaše podnety týkajúce sa detských ihrísk a športovísk adresujte na: ihriska@lamac.sk


REZERVÁCIA ŠPORTOVÍSK

Rezervovať športovisko si môžete na adrese: vca@lamac.sk


CENTRUM ŠKOLSKÝCH SLUŽIEB LAMAČ

Mestská časť Lamač je zriaďovateľom Základnej školy Malokarpatské námestie 1 a Materskej školy Heyrovského 4 a elokovaného pracoviska na Malokarpatskom námestí 6. Tieto školské zariadenia majú právnu subjektivitu, to znamená, že vaše otázky môžete smerovať i priamo na tieto zariadenia. Ak však máte záujem zaslať podnet priamo na zriaďovateľa môžete tak urobiť na adresu: skolstvo@lamac.sk

Ste vy alebo vaše dieťa stravníkom v školskej jedálni základnej alebo materskej školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a potrebujete nám zaslať mail? Urobte tak na adresu: jedalen@lamac.sk


KULTÚRA A KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM

Ak máte záujem o krátkodobý nájom nebytových priestorov v Kine Lamač a v Spoločenskom centre Lamač píšte na Referát kultúry a športu, ktorý má v náplni i organizáciu spoločenských podujatí: kultura@lamac.sk


MAGAZÍN LAMAČAN

Napíšte nám Váš názor, návrh na tému, príspevok do magazínu Lamačan.  Redakcia magazínu Lamačan je prístupná na adrese: lamacan@lamac.sk.

Máte v pláne inzerovať v našom magazíne Lamačan? Napíšte nám na adresu: inzercia@lamac.sk

              

MIESTNA KNIŽNICA LAMAČ

Návštevníci Miestnej knižnice Lamač môžete komunikovať s našim zamestnancom na adrese: kniznica@lamac.sk


DOBROVOĽNÍCTVO

Chcete sa stať dobrovoľníkom a pomôcť tak pri akciách organizovaných mestskou časťou? Napíšte nám na adresu: dobrovolnictvo@lamac.sk